เนื้อหา

CECT-SEM-17 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3

 • ฮิต: 4805
logo chokchai consultant การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นภาคปฏิบัติโดยเน้นการออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้น ที่ต้องคำนึงถึงแรงลม และแผ่นดินไหว การสอนเน้นการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบอาคาร ตั้งแต่ พื้นไร้คาน คาน เสา กำแพงเฉือน ฐานราก และ เสาเข็ม เป็นหลักสูตรสุดเจ๋งของปี 2559 ดร. อมรแนะนำว่าต้องเรียน เพราะจุแน่นด้วยสาระ เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่พลาดไม่ได้จริงๆ สำหรับปี 2559

  รหัสโครงการ: CECT-SEM-17
กำหนดการ: พฤหัส-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 7, 8, 9 และ 10 กค. 2559 (4 วัน)

เวลา: 9:00-17:00
สถานที่: โรงแรมเอสซี ปาร์ค
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ + ทีมงาน CECT

หนังสือประกอบการอบรบ:
1. AP-SP-18 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOL1
2. AP-SP-19 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOL2
3. AP-SP-20 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOL3

AP-SP-18 260x357 AP-SP-19 260x355 AP-SP-20 260x355

รูปแบบการอบรม: การฟังการบรรยาย + การฝึกปฏิบัติจริง

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 1 (7 กรกฎาคม 2559)
09:00-10:30  ระบบโครงสร้างสำหรับอาคารสูง 6-15 ชั้น
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คาน
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานด้วยโปรแกรม SAFE ( + ฝึกปฏิบัติ)
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานด้วยโปรแกรม SAFE ( + ฝึกปฏิบัติ)

วันที่ 2 (8 กรกฎาคม 2559)
09:00-10:30  การสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคาร 10 ชั้นระบบพื้นไร้คาน + กำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม ETABS ( + ฝึกปฏิบัติ) ตอน 1
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคาร 10 ชั้นระบบพื้นไร้คาน + กำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม ETABS ( + ฝึกปฏิบัติ) ตอน 2
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  ทฤษฎีและหลักการการคำนวณแรงลมตาม มยผ. 1311
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  ทฤษฎีและหลักการคำนวณแรงแผ่นดินไหวตาม มยผ. 1302

วันที่ 3 (9 กรกฎาคม 2559)
09:00-10:30  การใส่น้ำหนักบรรทุก แรงลม และแรงแผ่นดินไหว (response spectrum) ให้แก่แบบจำลองอาคาร
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การวิเคราะห์อาคาร 10 ชั้นระบบพื้นไร้คาน + กำแพงเฉือนด้วยวิธี Response spectrum analysis
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคาร 10 ชั้นด้วยโปรแกรม SAFE
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ของอาคาร 10 ชั้นด้วยโปรแกรม SAFE

วันที่ 4 (10 กรกฎาคม 2559)
09:00-10:30  การออกแบบเสาอาคาร 10 ชั้นด้วยโปรแกรม ETABS, PCAcol
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  ทฤษฎีและหลักการออกแบบกำแพงเฉือน พร้อมตัวอย่างการออกแบบกำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม ETABS โดยใช้ Section Designer
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การออกแบบฐานรากรองรับเสา
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบฐานรากรองรับกำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม SAFE

จุดเด่นของหลักสูตรอบรม

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการระบบโครงสร้างสำหรับอาคารสูงปานกลาง 6-15 ชั้น
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คาน
3. ได้รับการฝึกปฏิบัติการสร้างแบบจำลองพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงตลอดจนการวิเคราะห์และการออกแบบ
4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับสร้างแบบจำลองอาคารสูง 10 ชั้นประกอบด้วยพื้นไร้คาน กำแพงเฉือนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา และฐานรากประเภทต่างๆ
5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการคำนวณแรงลมและแรงแผ่นดินไหวที่กระทำต่ออาคาร
6. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆของโครงสร้างอาคาร ได้แก่ พื้นไร้คาน กำแพงเฉือนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คานขอบ และฐานราก
7. ได้รับการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมต่างๆในการจำลอง วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง เช่น โปรแกรม ETABS โปรแกรม SAFE โปรแกรมวิเคราะห์หน้าตัดประเภทต่างๆ
8. ได้รับการฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
9. ได้เรียนรู้และเข้าใจทั้งหลักการและทฤษฎีตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต

หมายเหตุ โปรแกรมการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ท่านชมและสั่งจองหนังสือ AP-Series และ AP-Special ได้ตามอัธยาศัย เวลา 16:45-17:30  

รายการหนังสือ 28 เล่มประกอบด้วย

(1) AP-Series 55 จำนวน 4 เล่ม (2) AP-Special 55 จำนวน 5 เล่ม และ (3) AP-Series 56 จำนวน 3 เล่ม  (4) AP-Special 56 จำนวน 8 เล่ม  (5) CECT-SEM-01 จำนวน 1 เล่ม

ประวัติวิทยากรหลัก ดร. อมร พิมานมาศ

คุณวุฒิด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา


คุณวุฒิด้านการศึกษา
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan
ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan

คุณวุฒิด้านการประกอบวิชาชีพ
วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วย. 1800

ตำแหน่งในองค์กรวิศวกรรม

 • กรรมการสภาวิศวกร
 • เลขาธิการสภาวิศวกร
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • ประธานคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อนุกรรมการบริหารสภาวิศวกร
 • สาราณียกร วสท.
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ วสท.
 • อนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.
ผลงานวิชาการและภาคปฏิบัติ
 • เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์ในต่างประเทศมากกว่า 63 เรื่อง
 • เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในประเทศมากกว่า 300 เรื่อง
 • แต่งตำราภาษาอังกฤษ Nonlinear mechanics of Reinforced Concrete, 721 หน้า, Spon Press
 • แต่งตำราภาษาไทย 15 เล่ม
 • เป็นวิทยากรสอนและบรรยายให้ความรู้ทางด้านงานออกแบบโครงสร้าง/คอนกรีต/แผ่นดินไหวมากกว่า 30 หลักสูตรที่ วสท.
 • ผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพานและทางยกระดับ และโครงสร้างพิเศษในและนอกประเทศมากกว่า 60 โครงการ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านโครงสร้าง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และคอนกรีตมากกว่า 12 โครงการ

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-Special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56
    
 
หนังสือ AP-Special 56
apspecial05 vol1 260x357 apspecial06 vol2 260x357 APspecial 7 260x357 AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 AP-SP-10 260x357 AP-SP-11 260x357 AP-SP-12 260x357
 
หนังสือ CECT-SEM 56
CECT-SEM-01
 

ค่าอบรม

ค่าอบรม 12,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.PDF)
  

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.DOC)
  

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรม 3 เล่ม AP-SP-18, AP-SP-19 และ AP-SP-20 (ความหนารวมกัน กว่า 1800 หน้า)
 • อาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์นานาชาติ 4 วัน
 • Break ชา-กาแฟ 8 มื้อ 
 • ของว่าง ลูกอม คุ๊กกี้ น้ำดื่ม บริการตลอดเวลา
 • วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 70 คน / ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

  

                                  คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

849328
ผู้เข้าชมวันนี้
32

Currently are one guest and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top