เนื้อหา

CECT-SEM-16 การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบพื้นโพสต์เทนชันด้วยโปรแกรม SAFE รุ่นที่ 1

 • ฮิต: 2421
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 2

การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบพื้นโพสต์เทนชันด้วยโปรแกรม SAFE รุ่นที่ 1 กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรสำคัญปลายปี การวิเคราะห์และออกแบบพื้นโพสต์เทนชันด้วยโปรแกรม SAFE รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการคำนวณออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน แบบที่ใช้ระบบ post-tension หรือที่เรียกว่าพื้นโพสต์นั่นเอง หลักสูตรนี้ ดร. อมร และทีมงาน ตั้งใจสอนเต็มที่ เพื่อเปิดโลกการใช้งานโปรแกรม SAFE ให้แพร่หลายมากขึ้น

  รหัสโครงการ: CECT-SEM-16
กำหนดการ: เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ 19-21 ธันวาคม 2558 (3 วัน)

เวลา: 9:00-17:00
สถานที่: โรงแรมเอสซี ปาร์ค
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ + ทีมงาน CECT

หนังสือประกอบการอบรบ:
1. AP-SP-25 การวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ขั้นพื้นฐาน

   AP-SP-25 190x259

รูปแบบการอบรม: การฟังการบรรยาย + การฝึกปฏิบัติจริง

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 1 (19 ธันวาคม 2558)
09:00-10:30  คอนกรีตอัดแรงเบื้องต้น
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  คอนกรีตอัดแรงเบื้องต้น
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  ทฤษฎีการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ตอน 1
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  ทฤษฎีการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ตอน 1

วันที่ 2 (20 ธันวาคม 2558)
09:00-10:30  แนะนำการใช้งานโปรแกรม SAFE สำหรับการวิเคราะห์พื้น
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานด้วยโปรแกรม SAFE
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ด้วยโปรแกรม SAFE ตัวอย่างที่ 1
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ด้วยโปรแกรม SAFE ตัวอย่างที่ 1

วันที่ 3 (21 ธันวาคม 2558)
09:00-10:30  ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ด้วยโปรแกรม SAFE ตัวอย่างที่ 2
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ด้วยโปรแกรม SAFE ตัวอย่างที่ 2
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ด้วยโปรแกรม SAFE ตัวอย่างที่ 3
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ด้วยโปรแกรม SAFE ตัวอย่างที่ 3

จุดเด่นของหลักสูตรอบรม

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในการคำนวณโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้โปรแกรม SAFE ในการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นไร้คาน
4. ได้รับการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SAFE ในการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นไร้คาน
5. ได้รับการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SAFE ในการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ถึง 3 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นไร้คานประเภทต่าง เช่น พื้นตัวแอล พื้นตัว E พื้นที่รองรับด้วย shear wall พื้นที่มีคานแถบหรือ band beam

หมายเหตุ โปรแกรมการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ท่านชมและสั่งจองหนังสือ AP-Series และ AP-Special ได้ตามอัธยาศัย เวลา 16:45-17:30  
รายการหนังสือ 21 เล่มประกอบด้วย
(1) AP-Series 55 จำนวน 4 เล่ม (2) AP-Special 55 จำนวน 5 เล่ม และ (3) AP-Series 56 จำนวน 3 เล่ม  (4) AP-Special 56 จำนวน 8 เล่ม  (5) CECT-SEM-01 จำนวน 1 เล่ม

ประวัติวิทยากรหลัก ดร. อมร พิมานมาศ

คุณวุฒิด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา


คุณวุฒิด้านการศึกษา
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan
ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan

คุณวุฒิด้านการประกอบวิชาชีพ
วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วย. 1800

ตำแหน่งในองค์กรวิศวกรรม

 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ วสท.
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ วสท.
 • อนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.
 • ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ โยธาสาร
ตำแหน่งงานในการประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกรอาวุโสบริษัทนอร์ซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาบริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
ผลงานวิชาการและภาคปฏิบัติ
 • เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์ในต่างประเทศมากกว่า 63 เรื่อง
 • เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในประเทศมากกว่า 300 เรื่อง
 • แต่งตำราภาษาอังกฤษ Nonlinear mechanics of Reinforced Concrete, 721 หน้า, Spon Press
 • แต่งตำราภาษาไทย 15 เล่ม
 • เป็นวิทยากรสอนและบรรยายให้ความรู้ทางด้านงานออกแบบโครงสร้าง/คอนกรีต/แผ่นดินไหวมากกว่า 30 หลักสูตรที่ วสท.
 • ผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพานและทางยกระดับ และโครงสร้างพิเศษในและนอกประเทศมากกว่า 60 โครงการ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านโครงสร้าง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และคอนกรีตมากกว่า 12 โครงการ

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-Special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56
    
 
หนังสือ AP-Special 56
apspecial05 vol1 260x357 apspecial06 vol2 260x357 APspecial 7 260x357 AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 AP-SP-10 260x357 AP-SP-11 260x357 AP-SP-12 260x357
 
หนังสือ CECT-SEM 56
CECT-SEM-01
 

ค่าอบรม

ค่าอบรม 9,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.PDF)
  

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.DOC)
  

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรม 1 เล่ม AP-SP-25
 • อาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์นานาชาติ 3 วัน
 • Break ชา-กาแฟ 6 มื้อ 
 • ของว่าง ลูกอม คุ๊กกี้ น้ำดื่ม บริการตลอดเวลา
 • วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม
 • DVD บันทึกการอบรม (ส่งให้ในภายหลัง)

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน / ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

  

                                  คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

849375
ผู้เข้าชมวันนี้
79

Currently are 3 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top