เนื้อหา

 • ฮิต: 4502
 การอบรมเรื่อง การคำนวณออกแบบและแก้ไขงานฐานรากและการออกแบบเชิงพลศาสตร์สำหรับฐานรากรับเครื่องจักร รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการคำนวณแก้ไขงานฐานรากเยื้องศูนย์โดยเฉพาะ พร้อมเทคนิคการคำนวณกรณีการตอกเสาเข็มไม่ได้ factor of safety ตามต้องการ และแถมด้วยการออกแบบฐานรากรับเครื่องจักร ในบรรยายการเรียนอย่างง่ายๆ สไตล์ ดร. อมร อัดแน่นด้วยสาระ พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที

  รหัสโครงการ: CECT-SEM-15
กำหนดการ: เสาร์-อาทิตย์ 8-9 สิงหาคม 2558 (2 วัน)

เวลา: 9:00-17:00
สถานที่: โรงแรมเอสซี ปาร์ค
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ + ทีมงาน CECT

หนังสือประกอบการอบรบ:
AP-SP-17 การการคำนวณออกแบบและแก้ไขงานฐานรากและการออกแบบเชิงพลศาสตร์สำหรับฐานรากรับเครื่องจักร

  AP-SP-17 260x357  

รูปแบบการอบรม: การฟังการบรรยาย

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 1 (8 สิงหาคม 2558)
09:00-10:30  หลักการคำนวณเหล็กเสริมในฐานรากและปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำในฐานราก
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  รายการคำนวณสำหรับการแก้ไขฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์ การแซมเสาเข็มหรือเสาเข็มเสียหาย
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การคำนวณแก้ไขฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์ กรณีเสาเข็มต้นดียว เสาเข็ม 2 ต้น และ 3 ต้น
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบฐานรากกลม และฐานรากที่ไร้สมมาตร เช่น ฐานรากตัวที ตัวแอล เป็นต้น

วันที่ 2 (9 สิงหาคม 2558)
09:00-10:30  การคำนวณฐานรากร่วมชนิดฐานรากแผ่และฐานรากร่วมแบบมีคานยึดรั้งทั้งฐานแผ่และเสาเข็ม
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การคำนวณฐานรากปูพรมบนเสาเข็มแบบโผล่เหนือดิน
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  หลักการออกแบบเชิงพลศาสตร์ฐานรากรับเครื่องจักรที่มีการสั่น
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  ตัวอย่างการออกแบบเชิงพลศาสตร์ฐานรากรับเครื่องจักรที่มีการสั่น

จุดเด่นของหลักสูตรอบรม

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคำนวณออกแบบแก้ไขการเยื้องศูนย์ของเสาเข็ม

2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคำนวณออกแบบกรณีการก่อสร้างฐานรากชิดขอบอาคาร
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคำนวณฐานรากเสาเข็มเดี่ยว หรือ ฐานรากเสาเข็มสองต้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโมเมนต์ไม่สมดุลถ่ายเข้าสู่ฐานรากและตอม่อ
4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขเสาเข็มตอกหรือเจาะที่เสียหาย และการทำรายการคำนวณสำหรับเสาเข็มแซม
5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำรายการคำนวณสำหรับฐานรากไม่สมมาตรเช่นฐานรากตัวแอล ฐานรากตัวที
6. ได้รับความรู้เกี่ยวกับรายการคำนวณเสาเข็ม 3 ต้น
7. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฐานรากเยื้องศูนย์โดยการทำคานยึดรั้ง และ ฐานรากร่วม
8. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานรากเสาเข็มโผล่เหนือดิน และ การคำนวณออกแบบฐานรากเสาเข็มรับแรงด้านข้าง
9. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบฐานรากรับเครื่องจักรเชิงพลศาสตร์ที่มีการสั่น รวมทั้งตัวอย่างจริง


ท่านชมและสั่งจองหนังสือ AP-Series และ AP-Special ได้ตามอัธยาศัย เวลา 16:45-17:30  
รายการหนังสือ 21 เล่มประกอบด้วย
(1) AP-Series 55 จำนวน 4 เล่ม (2) AP-Special 55 จำนวน 5 เล่ม และ (3) AP-Series 56 จำนวน 3 เล่ม  (4) AP-Special 56 จำนวน 8 เล่ม  (5) CECT-SEM-01 จำนวน 1 เล่ม

หมายเหตุ โปรแกรมอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ประวัติวิทยากรหลัก ดร. อมร พิมานมาศ

คุณวุฒิด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา


คุณวุฒิด้านการศึกษา
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan
ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan

คุณวุฒิด้านการประกอบวิชาชีพ
วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วย. 1800

ตำแหน่งในองค์กรวิศวกรรม

 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ วสท.
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ วสท.
 • อนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.
 • ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ โยธาสาร
ตำแหน่งงานในการประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกรอาวุโสบริษัทนอร์ซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาบริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
ผลงานวิชาการและภาคปฏิบัติ
 • เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์ในต่างประเทศมากกว่า 63 เรื่อง
 • เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในประเทศมากกว่า 300 เรื่อง
 • แต่งตำราภาษาอังกฤษ Nonlinear mechanics of Reinforced Concrete, 721 หน้า, Spon Press
 • แต่งตำราภาษาไทย 15 เล่ม
 • เป็นวิทยากรสอนและบรรยายให้ความรู้ทางด้านงานออกแบบโครงสร้าง/คอนกรีต/แผ่นดินไหวมากกว่า 30 หลักสูตรที่ วสท.
 • ผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพานและทางยกระดับ และโครงสร้างพิเศษในและนอกประเทศมากกว่า 60 โครงการ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านโครงสร้าง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และคอนกรีตมากกว่า 12 โครงการ

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-Special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56
    
 
หนังสือ AP-Special 56
apspecial05 vol1 260x357 apspecial06 vol2 260x357 APspecial 7 260x357 AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 AP-SP-10 260x357 AP-SP-11 260x357 AP-SP-12 260x357
 
หนังสือ CECT-SEM 56
CECT-SEM-01
 

ค่าอบรม

ค่าอบรม 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.PDF)
  

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.DOC)
  

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรม 1 เล่ม คือ AP-SP-17
 • อาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์ 2 วัน
 • Break ชา-กาแฟ 4 มื้อ 
 • ของว่าง ลูกอม คุ๊กกี้ น้ำดื่ม บริการตลอดเวลา
 • วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม
 • DVD บันทึกการอบรม (ส่งให้ในภายหลัง)

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน / ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

  

                                  คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

849372
ผู้เข้าชมวันนี้
76

Currently are 7 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top