เนื้อหา

 • ฮิต: 4335
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นบาง เช่น พื้น และโครงสร้างแผ่นหนาเช่น ฐานราก ทุกรูปแบบ เป็นหลักสูตรที่ CECT ภูมิใจนำเสนอ อัดแน่นด้วยสาระ ในบรรยายการเรียนอย่างง่ายๆ สไตล์ ดร. อมร เป็นหลักสูตรระดับห้าดาวของ CECT

  รหัสโครงการ: CECT-SEM-14
กำหนดการ: ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 10-12 กรกฎาคม 2558 (3 วัน)

เวลา: 9:00-17:00
สถานที่: โรงแรมเอสซี ปาร์ค
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ + ทีมงาน CECT

หนังสือประกอบการอบรบ:
1. AP-SP-13 ทฤษฎี การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐาน
2. AP-SP-14 การจำลอง วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นสูง

  AP-SP-13 260x355  AP-SP-14 260x355

รูปแบบการอบรม: การฟังการบรรยาย + การฝึกปฏิบัติจริง

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 1 (10 กรกฎาคม 2558)
09:00-10:30  แนะนำการใช้งานโปรแกรม SAFE
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การจำลองและวิเคาะห์พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโปรแกรม SAFE
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานด้วยโปรแกรม SAFE
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิด drop panel และ edge beam ด้วยโปรแกรม SAFE

วันที่ 2 (11 กรกฎาคม 2558)
09:00-10:30  การจำลอง วิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงด้วยโปรแกรม SAFE
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงที่มีฐานรองรับเป็น shear wall และเสา ด้วยโปรแกรม SAFE
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การจำลองและวิเคราะห์ฐานรากวางบนเสาเข็มด้วยโปรกแรม SAFE
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การจำลองและวิเคราะห์ฐานรากร่วมด้วยโปรแกรม SAFE

วันที่ 3 (12 กรกฎาคม 2558)
09:00-10:30  การจำลองและวิเคราะห์ฐานรากแพด้วยโปรแกรม SAFE
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การวิเคราะห์และออกแบบ Mat foundation ที่รองรับกำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม SAFE
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การออกแบบ slab on grade ด้วยโปรแกรม SAFE
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การประสานการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม ETABS และโปรแกรม SAFE

จุดเด่นของหลักสูตรอบรม

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม SAFE
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการการจำลองและวิเคราะห์พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโปรแกรม SAFE
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโปรแกรม SAFE
4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิด drop panel และ edge beam ด้วยโปรแกรม SAFE
5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจำลอง วิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงด้วยโปรแกรม SAFE
6. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงที่มีฐานรองรับเป็น shear wall และเสา ด้วยโปรแกรม SAFE
7. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจำลองและวิเคราะห์ฐานรากวางบนเสาเข็มด้วยโปรแกรม SAFE
8. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจำลองและวิเคราะห์ฐานรากร่วมด้วยโปรแกรม SAFE
9. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจำลองและวิเคราะห์ฐานรากแพด้วยโปรแกรม SAFE
10. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบ Mat foundation ที่รองรับกำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม SAFE
11. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ slab on grade ด้วยโปรแกรม SAFE
12. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม ETABS และโปรแกรม SAFE

หมายเหตุ โปรแกรมการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ท่านชมและสั่งจองหนังสือ AP-Series และ AP-Special ได้ตามอัธยาศัย เวลา 16:45-17:30  
รายการหนังสือ 21 เล่มประกอบด้วย
(1) AP-Series 55 จำนวน 4 เล่ม (2) AP-Special 55 จำนวน 5 เล่ม และ (3) AP-Series 56 จำนวน 3 เล่ม  (4) AP-Special 56 จำนวน 8 เล่ม  (5) CECT-SEM-01 จำนวน 1 เล่ม

ประวัติวิทยากรหลัก ดร. อมร พิมานมาศ

คุณวุฒิด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา


คุณวุฒิด้านการศึกษา
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan
ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan

คุณวุฒิด้านการประกอบวิชาชีพ
วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วย. 1800

ตำแหน่งในองค์กรวิศวกรรม

 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ วสท.
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ วสท.
 • อนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.
 • ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ โยธาสาร
ตำแหน่งงานในการประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกรอาวุโสบริษัทนอร์ซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาบริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
ผลงานวิชาการและภาคปฏิบัติ
 • เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์ในต่างประเทศมากกว่า 63 เรื่อง
 • เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในประเทศมากกว่า 300 เรื่อง
 • แต่งตำราภาษาอังกฤษ Nonlinear mechanics of Reinforced Concrete, 721 หน้า, Spon Press
 • แต่งตำราภาษาไทย 15 เล่ม
 • เป็นวิทยากรสอนและบรรยายให้ความรู้ทางด้านงานออกแบบโครงสร้าง/คอนกรีต/แผ่นดินไหวมากกว่า 30 หลักสูตรที่ วสท.
 • ผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพานและทางยกระดับ และโครงสร้างพิเศษในและนอกประเทศมากกว่า 60 โครงการ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านโครงสร้าง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และคอนกรีตมากกว่า 12 โครงการ

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-Special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56
    
 
หนังสือ AP-Special 56
apspecial05 vol1 260x357 apspecial06 vol2 260x357 APspecial 7 260x357 AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 AP-SP-10 260x357 AP-SP-11 260x357 AP-SP-12 260x357
 
หนังสือ CECT-SEM 56
CECT-SEM-01
 

ค่าอบรม

ค่าอบรม 9,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.PDF)
  

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.DOC)
  

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรม 2 เล่ม AP-SP-13 และ AP-SP-14
 • อาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์นานาชาติ 3 วัน
 • Break ชา-กาแฟ 6 มื้อ 
 • ของว่าง ลูกอม คุ๊กกี้ น้ำดื่ม บริการตลอดเวลา
 • วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม
 • DVD บันทึกการอบรม (ส่งให้ในภายหลัง)

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน / ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

  

                                  คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

849330
ผู้เข้าชมวันนี้
34

Currently are 2 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top