เนื้อหา

 • ฮิต: 5978

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรแรกที่เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงานทางวิศวกรรมคือ บริษัท CECT และ ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี(ศววท.) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในหลักสูตรนี้จะนำผู้เข้ารับการอบรมเข้าสู่โลกของการ simplify ผ่านการคำนวณด้วยมือ ซึ่งให้ผลลัพธ์ในเชิง Conservative โดยทีมงานวิทยากรซึ่งเป็นวิศวกรออกแบบที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้รวบรวมวิธีการคำนวณ และออกแบบโครงสร้างอย่างรวดเร็วไว้ให้ในที่เดียว !!! หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรรวมมิตรที่ครบเครื่องตามสไตล์ ดร. อมร จริงๆ

  รหัสโครงการ: CECT-SEM-13
กำหนดการ: เสาร์-อาทิตย์ 1-2 สิงหาคม 2558

เวลา: 9:00-16:00
สถานที่: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ + ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด + ดร.สุนิติ สุภาพ ทีมงาน CECT

หนังสือประกอบการอบรบ: AP-SP-22 การวิเคราะห์และออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอย่างยาก ! ด้วยวิธีอย่างง่าย  
รูปแบบการอบรม: การฟังการบรรยาย + การฝึกปฏิบัติจริง

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 1 (1 สิงหาคม 2558)
09:00-10:30  การวิเคราะห์โครงสร้างพิเศษโดยวิธีประมาณ โดย ผศ.ดร.สุนิติ สุภาพ
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การออกแบบเหล็กเสริมรับแรงดัด ด้วยวิธีอย่างง่าย โดย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การออกแบบแผ่นพื้น 2 ทาง ด้วยวิธีอย่างง่าย โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบเสา/กำแพง แบบประมาณ โดย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

วันที่ 2 (2 สิงหาคม 2558)
09:00-10:30  การวิเคราะห์เชิงประมาณสำหรับโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การประมาณหน้าตัดของคอนกรีตอัดแรงเบื้องต้น โดย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การออกแบบโครงสร้างด้วยวิธี Strut-and-tie อย่างง่าย โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบสะพานอย่างง่ายเบื้องต้น โดย ผศ.ดร.สุนิติ สุภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ค่าอบรม

ค่าอบรม 5,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.PDF)
  

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่ (.DOC)
  

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรม AP-SP-22 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม SAP: Module 1 Frame and Truss structures
 • ได้รับหน่วยความรู้ (PDU) จำนวน 18 หน่วย (ตามเกณฑ์สภาวิศวกร) เพื่อประกอบการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธาและการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
 • อาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์ 2 วัน
 • Break ชา-กาแฟ 4 มื้อ 
 • ของว่าง ลูกอม คุ๊กกี้ น้ำดื่ม บริการตลอดเวลา
 • วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม
 • DVD บันทึกการอบรม (ส่งให้ภายหลัง)

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน สมัครก่อนได้ก่อน / ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 

  


ประวัติวิทยากรหลัก ดร. อมร พิมานมาศ

คุณวุฒิด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา

คุณวุฒิด้านการศึกษา
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan
ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan

คุณวุฒิด้านการประกอบวิชาชีพ
วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วย. 1800

คุณวุฒิด้านงานวิจัย
วุฒิเมธีวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตำแหน่งในองค์กรวิศวกรรม

 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • รองเลขาธิการสภาวิศวกร
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ วสท.
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ วสท.
 • อนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.
 • ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ โยธาสาร
ตำแหน่งงานในการประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกรอาวุโสบริษัทนอร์ซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาบริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
ผลงานวิชาการและภาคปฏิบัติ
 • เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์ในต่างประเทศมากกว่า 63 เรื่อง
 • เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในประเทศมากกว่า 300 เรื่อง
 • แต่งตำราภาษาอังกฤษ Nonlinear mechanics of Reinforced Concrete, 721 หน้า, Spon Press
 • แต่งตำราภาษาไทย 15 เล่ม
 • เป็นวิทยากรสอนและบรรยายให้ความรู้ทางด้านงานออกแบบโครงสร้าง/คอนกรีต/แผ่นดินไหวมากกว่า 30 หลักสูตรที่ วสท.
 • ผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพานและทางยกระดับ และโครงสร้างพิเศษในและนอกประเทศมากกว่า 60 โครงการ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านโครงสร้าง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และคอนกรีตมากกว่า 12 โครงการ

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-Special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56
    
 
หนังสือ AP-Special 56
apspecial05 vol1 260x357 apspecial06 vol2 260x357 APspecial 7 260x357 AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 AP-SP-10 260x357 AP-SP-11 260x357 AP-SP-12 260x357
 
หนังสือ CECT-SEM 56
CECT-SEM-01
 

                                  คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

848862
ผู้เข้าชมวันนี้
207

Currently are 8 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top