เนื้อหา

CECT-SEM-02E การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 2

 • ฮิต: 15038
 การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้ พลาดไม่ได้ หลักสูตรเดียวที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม ETABS อย่างแท้จริงๆ สำหรับหลักสูตรนี้ ทีมงาน CECT จัดเต็มมากกว่าเดิม แน่นด้วยเนื้อหาสาระ นำไปใช้งานได้จริง และการบรรยายอย่างง่ายๆ สไตล์ ดร. อมร พร้อมด้วยทีมงานจำนวนมากคอยให้ความช่วยเหลือผู้เข้าอบรมในการทำ workshop

  รหัสโครงการ: CECT-SEM-02E
กำหนดการ: ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557 (3 วัน)

เวลา: 
9:00-17:00
สถานที่:
โรงแรมวินเซอร์ สวีทซ์ สุขุมวิท ซ. 20 (รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดินผ่าน) แผนที่
โรงแรมและการ  เดินทาง คลิกที่นี่
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ + ทีมงาน CECT

หนังสือประกอบการอบรบ:

CECT-SEM-02 AP-SP-09 260x357  ใช้เอกสารประกอบการสัมมนา 2 เล่มคือ AP-SP-08 และ AP-SP-09
 
AP-SP-08:
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1 
ทฤษฎี+การประยุกต์ใช้งานพื้นฐาน
 
AP-SP-09: การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 2 
การประยุกต์ใช้งาน  ขั้นสูง
AP-SP-08 AP-SP-09  

รูปแบบการอบรม: การฟังการบรรยาย + การฝึกปฏิบัติจริง

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 1 (21 กุมภาพันธ์ 2557)
09:00-10:30  แนะนำการใช้งานและโครงสร้างโปรแกรม ETABS
10:30-10:45  พัก ชา-กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การวิเคราะห์และออกแบบโครงถักด้วยโปรแกรม ETABS + ฝึกปฏิบัติ
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อแข็ง 2 มิติ และ 3 มิติด้วยโปรแกรม ETABS + ฝึกปฏิบัติ
14:30-14:45  พัก ชา-กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อแข็ง+กำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม ETABS + ฝึกปฏิบัติ

วันที่ 2 (22 กุมภาพันธ์ 2557)
09:00-10:30  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบกริดแบบสม่ำเสมอและแบบไม่สม่ำเสมอด้วย ETABS + ฝึกปฏิบัติ
10:30-10:45  พัก ชา-กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  หลักการคำนวณแรงแผ่นดินไหวเชิงสถิตย์และเชิงพลศาสตร์ (response spectrum analysis) ด้วย มยผ.1302
และการคำนวณแรงลมที่กระทำต่ออาคารตาม มยผ. 1311

12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การออกแบบกำแพงเฉือนและคานเชื่อม (coupling beam) ด้วยโปรแกรม ETABS
14:30-14:45  พัก ชา-กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การจำลอง วิเคราะห์และออกแบบอาคารไร้คานร่วมกับกำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม ETABS ตอน 1

วันที่ 3 (23 กุมภาพันธ์ 2557)
09:00-10:30  การจำลอง วิเคราะห์และออกแบบอาคารไร้คานร่วมกับกำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม ETABS ตอน 1
10:30-10:45  พัก ชา-กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การประสานการทำงานระหว่างโปรแกรม ETABS และโปรแกรม SAFE เพื่อการออกแบบพื้นและไดอะแฟรม
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การประสานการทำงานระหว่างโปรแกรม ETABS และโปรแกรม CSIColumn เพื่อการออกแบบเสาและกำแพงเฉือน 3D
14:30-14:45  พัก ชา-กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบฐานรากแพ (Mat Foundation) และเสาเข็มต้านแรงแผ่นดินไหวด้วยโปรแกรม ETABS

จุดเด่นของหลักสูตรอบรม

1. เหมาะสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม ETABS ทุกระดับ

2. ครอบคลุมพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม ETABS + การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างจริง

3. ครอบคลุมทั้งการสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ และ การออกแบบ

4. ครอบคลุมโครงถัก (Truss) โครงเฟรม (Frame) ระบบกริด (Grid) และโครงสร้างที่ประกอบด้วยโครงเฟรมและกำแพงเฉือน 3 มิติ

5. ครอบคลุมการวิเคราะห์ทั้งแรงลมตาม มยผ. 1311 และแรงแผ่นดินไหวตาม มยผ. 1302

6. ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์เชิงสถิตและพลศาสตร์ (เน้นการใส่ spectrum ของมยผ. 1302 อย่างถูกต้อง)

7. การประยุกต์ใช้สเป็กตรัมของ มยผ. 1302 ในโปรแกรม ETABS

8. ครอบคลุมคำสั่งการใช้งานอย่างหลากหลาย เช่น Diaphragm, Pier and Spandrel, Section Cut

9. ครอบคลุมการออกแบบ คาน เสา กำแพงเฉือน พื้นไร้คาน คานเชื่อม ฐานราก และเสาเข็ม

10. อธิบายการประสานการใช้งานระหว่างโปรแกรม ETABS, SAFE , CSI Column และ PCAcolumn

หมายเหตุ โปรแกรมการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ท่านชมและสั่งจองหนังสือ AP-Series และ AP-Special ได้ตามอัธยาศัย เวลา 16:45-17:30  

รายการหนังสือ 15 เล่มประกอบด้วย
(1) AP-Series 55 จำนวน 4 เล่ม (2) AP-Special 55 จำนวน 5 เล่ม และ (3) AP-Series 56 จำนวน 3 เล่ม  (4) AP-Special 56 จำนวน 8 เล่ม  (5) CECT-SEM-01 จำนวน 1 เล่ม

ดร. อมร แนะนำงานสัมมนา
ประวัติวิทยากรหลัก ดร. อมร พิมานมาศ

คุณวุฒิด้านวิชาการ
รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา

คุณวุฒิด้านการศึกษา
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan
ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan

คุณวุฒิด้านการประกอบวิชาชีพ
วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วย. 1800

คุณวุฒิด้านงานวิจัย
เมธีวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตำแหน่งในองค์กรวิศวกรรม

 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ วสท.
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ วสท.
 • อนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.
 • ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ โยธาสาร
ตำแหน่งงานในการประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกรอาวุโสบริษัทนอร์ซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาบริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
ผลงานวิชาการและภาคปฏิบัติ
 • เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์ในต่างประเทศมากกว่า 63 เรื่อง
 • เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในประเทศมากกว่า 300 เรื่อง
 • แต่งตำราภาษาอังกฤษ Nonlinear mechanics of Reinforced Concrete, 721 หน้า, Spon Press
 • แต่งตำราภาษาไทย 15 เล่ม
 • เป็นวิทยากรสอนและบรรยายให้ความรู้ทางด้านงานออกแบบโครงสร้าง/คอนกรีต/แผ่นดินไหวมากกว่า 30 หลักสูตรที่ วสท.
 • ผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพานและทางยกระดับ และโครงสร้างพิเศษในและนอกประเทศมากกว่า 60 โครงการ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านโครงสร้าง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และคอนกรีตมากกว่า 12 โครงการ

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56
    
 
หนังสือ AP-Special 56
apspecial05 vol1 260x357 apspecial06 vol2 260x357 APspecial 7 260x357 AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357
 
หนังสือ CECT-SEM 56
CECT-SEM-01
 

ค่าอบรม


ค่าอบรม 7,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

พิเศษ: สำหรับผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 สามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ โดยมีค่าลงทะเบียน = 6500 บาท
                (เงื่อนไขไม่รับหนังสือ AP-SP-08 และ AP-SP-09 แต่จะได้รับ DVD บันทึกการอบรมทั้ง 3 วัน)
 
                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่
  
สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรม 2 เล่มคือ AP-SP-08 และ AP-SP-09
 • อาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์นานาชาติ 3 วัน
 • Break ชา-กาแฟ 6 มื้อ
 • ของว่าง ลูกอม คุ๊กกี้ น้ำดื่ม บริการตลอดเวลา
 • วุฒิบัตรเข้ารับการอบรม
 • DVD บันทึการอบรม (ส่งให้ในภายหลัง) 

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน สมัครก่อนได้ก่อน ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

 

                                  คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

848844
ผู้เข้าชมวันนี้
189

Currently are 2 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top