เนื้อหา

CECT-SEM-03 โครงการอบรม "การออกแบบบ้านเดี่ยว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้นอย่างง่าย”

 • ฮิต: 11647
 โครงการอบรม "การออกแบบบ้านเดี่ยว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และ
                                  อาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้นอย่างง่าย"โครงการอบรม "การออกแบบบ้านเดี่ยว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และอาคารสูงไม่เกิน 4ชั้นอย่างง่าย"

1. หลักสูตรแรกประจำปี 2557 งานนี้พลาดไม่ได้เพราะ ดร. อมร และทีมงาน CECT ต้องการจับกลุ่มอาคาร
ที่ขนาดไม่ใหญ่มากซึ่งมีอยู่เป็นจำนวน 90% ของอาคารทั้งหมด

2. ที่สำคัญหลักสูตรนี้เน้นการคำนวณด้วยมือเป็นหลัก
3. พร้อมเปิดตัวหนังสือของ ดร. อมร 6 เล่มได้แก่
   AP-SP-08 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS Volume 1: ทฤษฎีและการประยุกต์
   พื้นฐาน

   AP-SP-09 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS Volume 2: การประยุกต์ขั้นสูง
   AP-SP-10 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีตัวคูณน้ำหนักและความต้านทาน (LRFD)
   AP-SP-11 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (ASD)
   AP-SP-05W การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคสล. ด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน VOLUME 1
   AP-SP-06W การออกแบบโครงสร้างพื้นไร้คานคสล. ด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน VOLUME 2

  รหัสโครงการ: CECT-SEM-03
กำหนดการ: เสาร์-อาทิตย์ 18-19 มกราคม 2557

เวลา: 9:00-17:00
สถานที่: โรงแรมวินเซอร์ สวีทซ์ สุขุมวิท ซ. 20 (รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดินผ่าน) แผนที่
โรงแรมและการ  เดินทาง คลิกที่นี่
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ + ทีมงาน CECT

หนังสือประกอบการอบรบ: AP-SP-12 การออกแบบบ้านเดี่ยว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และอาคารสูงไม่เกิน 4ชั้นอย่างง่าย (ฉบับปกแข็ง)
AP-SP-12 260x357
รูปแบบการอบรม: การฟังการบรรยาย + การฝึกปฏิบัติจริง

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 1
09:00-10:30  การเจาะสำรวจดิน การแปลผล boring log 
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การคำนวณกำลังรับน้ำหนักของฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  ทบทวนการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  ทบทวนการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

วันที่ 2
09:00-10:30  การออกแบบบ้านเดี่ยว 1-2 ชั้น 
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การออกแบบพาณิชย์สูงไม่เกิน 3 ชั้น
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การออกแบบตึกแถวหรืออาคาร คสล. สูงไม่เกิน 4-5 ชั้น  
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การออกแบบโครงหลังคาเหล็ก

จุดเด่นของหลักสูตรอบรม

1. สอนตั้งแต่การเจาะสำรวจดิน การแปลผล boring log การทบทวนการออกแบบ คสล โครงสร้างเหล็กและการออกแบบโครงหลังคารเหล็กประเภทต่างๆ
2. ครอบคลุมอาคารสูงไม่เกิน 4-5 ชั้นซึ่งเป็นอาคารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเกิน 90%
3. เน้นการคำนวณด้วยมือเป็นหลัก ไม่เน้นการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับโครงสร้างขนาดไม่ใหญ่
4. เน้นที่การเสริมสร้างความเข้าใจ และภาคปฏิบัติ
5. การเรียนการสอนเป็นแบบ workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง

หมายเหตุ โปรแกรมการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ท่านชมและสั่งจองหนังสือ AP-Series และ AP-Special ได้ตามอัธยาศัย เวลา 16:45-17:30  

รายการหนังสือ 21 เล่มประกอบด้วย
(1) AP-Series 55 จำนวน 4 เล่ม (2) AP-Special 55 จำนวน 5 เล่ม และ (3) AP-Series 56 จำนวน 3 เล่ม  (4) AP-Special 56 จำนวน 8 เล่ม  (5) CECT-SEM-01 จำนวน 1 เล่ม

ดร. อมร แนะนำงานสัมมนา
ประวัติวิทยากรหลัก ดร. อมร พิมานมาศ

คุณวุฒิด้านวิชาการ
รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา

คุณวุฒิด้านการศึกษา
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan
ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan

คุณวุฒิด้านการประกอบวิชาชีพ
วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วย. 1800

คุณวุฒิด้านงานวิจัย
เมธีวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตำแหน่งในองค์กรวิศวกรรม

 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ วสท.
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ วสท.
 • อนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.
 • ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ โยธาสาร
ตำแหน่งงานในการประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกรอาวุโสบริษัทนอร์ซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาบริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
ผลงานวิชาการและภาคปฏิบัติ
 • เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์ในต่างประเทศมากกว่า 63 เรื่อง
 • เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในประเทศมากกว่า 300 เรื่อง
 • แต่งตำราภาษาอังกฤษ Nonlinear mechanics of Reinforced Concrete, 721 หน้า, Spon Press
 • แต่งตำราภาษาไทย 15 เล่ม
 • เป็นวิทยากรสอนและบรรยายให้ความรู้ทางด้านงานออกแบบโครงสร้าง/คอนกรีต/แผ่นดินไหวมากกว่า 30 หลักสูตรที่ วสท.
 • ผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพานและทางยกระดับ และโครงสร้างพิเศษในและนอกประเทศมากกว่า 60 โครงการ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านโครงสร้าง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และคอนกรีตมากกว่า 12 โครงการ

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56
    
 
หนังสือ AP-Special 56
apspecial05 vol1 260x357 apspecial06 vol2 260x357 APspecial 7 260x357 AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357
 
หนังสือ CECT-SEM 56
CECT-SEM-01
 

ค่าอบรม
 • ค่าอบรม 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่
  
สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • หนังสือ AP-SP-12 การออกแบบอาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสูงไม่เกิน 4-5 ชั้น
 • พิเศษแถมหนังสือ 1 เล่มให้เลือกระหว่าง  หนังสือประกอบการสัมมนา “CECT-SEM-01 โครงสร้างเรื่องง่ายๆสไตล์ ดร. อมร” หรือหนังสือ “AP-SP-04 การออกแบบโครงสร้างต้านภัยภิบัติ”  หรือหนังสือ “AP-SP-07 แนวทางการออกแบบ การประเมินและการเสริมกำลังอาคารเก่าเพื่อต้านแผ่นดินไหวในประเทศไทย” (เฉพาะสมาชิก AP-Series หรือ AP-Special เท่านั้น)
 • อาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ 2 มื้อ 
 • อาหารว่าง 4 มื้อ
 • วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม (เฉพาะกรณีที่อบรมเกิน 80% ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด)
 • DVD บันทึกการอบรม (ส่งให้ในภายหลัง)

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 80 คน สมัครก่อนได้ก่อน ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
                    การขอไม่รับหนังสือแถม ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมได้

  

                                  คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

849370
ผู้เข้าชมวันนี้
74

Currently are 5 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top