• ฮิต: 12716
 การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม                                                     ETABS อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

หลักสูตรที่ห้ามพลาดประจำปี 2556 เพราะงานนี้ ดร.อมร และทีมงาน CECT
   จัดเต็มแน่นด้วยเนื้อหาสาระ และการบรรยายอย่างง่ายๆ สไตล์ ดร.อมร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศปิดรับสมัคร โครงการอบรม CECT-SEM-02 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1

เนื่องจากที่นั่งในหลักสูตร CECT-SEM-02 ที่ 1 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 เต็มหมดแล้ว ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องรักษาคุณภาพของการอบรม จึงจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไว้ไม่เกิน 60 คนเท่านั้น จึงขอปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางบริษัทขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้ โปรดสมัครเข้าโครงการอบรมในรุ่นที่ 2 ซึ่งกำหนดการอบรม
ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมสิทธิประโยชน์ในการอบรมเช่นเดียวกับรุ่นที่ 1 ทุกประการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  รหัสโครงการ: CECT-SEM-02
กำหนดการ: เสาร์-อาทิตย์ 26-27 ตุลาคม 2556

เวลา: 9:00-17:00
สถานที่: โรงแรมวินเซอร์ สวีทซ์ สุขุมวิท ซ. 20 (รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดินผ่าน) แผนที่
โรงแรมและการ  เดินทาง คลิกที่นี่
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ + ทีมงาน CECT

หนังสือประกอบการอบรบ: CECT-SEM-02 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (ฉบับปกแข็ง)

CECT-SEM-02 AP-SP-09 260x357  ใช้เอกสารประกอบการสัมมนา 2 เล่มคือ AP-SP-08 และ AP-SP-09
 
AP-SP-08:
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1 
ทฤษฎี+การประยุกต์ใช้งานพื้นฐาน
 
AP-SP-09: การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 2 
การประยุกต์ใช้งาน  ขั้นสูง
AP-SP-08  AP-SP-09  

รูปแบบการอบรม: การฟังการบรรยาย + การฝึกปฏิบัติจริง

โปรแกรมการอบรม

วันที่ 1 (พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม ETABS)
09:00-10:30  แนะนำการใช้งานโปรแกรม ETABS
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การวิเคราะห์และออกแบบโครงถักด้วยโปรแกรม ETABS + ฝึกปฏิบัติ
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อแข็งด้วยโปรแกรม ETABS + ฝึกปฏิบัติ
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบกริดด้วยโปรแกรม ETABS + ฝึกปฏิบัติ

วันที่ 2 (การประยุกต์ใช้งาน ETABS กับโครงสร้างจริง)
09:00-10:30  การวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวตามวิธี มยผ. 1302 (สถิตย์ศาสตร์) ด้วย ETABS + ฝึกปฏิบัติ
10:30-10:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
10:45-12:00  การวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวตามวิธี มยผ. 1302 (พลศาสตร์) + ฝึกปฏิบัติ
12:00-13:00  อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์นานาชาติ)
13:00-14:30  การประสานการใช้งานระหว่างโปรแกรม ETABS, SAFE และ CSI Column 
14:30-14:45  พัก ชา กาแฟ ของว่าง
14:45-16:30  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณาด้วยโปรแกรม ETABS

จุดเด่นของหลักสูตรอบรม

1. พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม ETABS + การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างจริง

2. ครอบคลุมทั้งการ modeling, การวิเคราะห์ และ การออกแบบ

3. ครอบคลุมโครงถัก (Truss) โครงเฟรม (Frame) ระบบกริด (Grid) และโครงสร้างที่ประกอบด้วยโครงเฟรมและกำแพงเฉือน

4. ครอบคลุมการวิเคราะห์ทั้งแรงลมตาม มยผ. 1311 และแรงแผ่นดินไหวตาม มยผ. 1302

5. ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์เชิงสถิตและพลศาสตร์

6. การประยุกต์ใช้สเป็กตรัมของ มยผ. 1302 ในโปรแกรม ETABS

7. ครอบคลุมคำสั่งการใช้งานอย่างหลากหลาย เช่น Diaphragm, Pier and Spandrel, Section Cut

8. ครอบคลุมการออกแบบ คาน เสา กำแพงเฉือนและพื้น

9. อธิบายการประสานการใช้งานระหว่างโปรแกรม ETABS, SAFE และ CSI Column

หมายเหตุ โปรแกรมการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ท่านชมและสั่งจองหนังสือ AP-Series และ AP-Special ได้ตามอัธยาศัย เวลา 16:45-17:30  

รายการหนังสือ 15 เล่มประกอบด้วย
(1) AP-Series 55 จำนวน 4 เล่ม (2) AP-Special 55 จำนวน 5 เล่ม และ (3) AP-Series 56 จำนวน 3 เล่ม  (4) AP-Special 56 จำนวน 8 เล่ม  (5) CECT-SEM-01 จำนวน 1 เล่ม

ดร. อมร แนะนำงานสัมมนา
ประวัติวิทยากรหลัก ดร. อมร พิมานมาศ

คุณวุฒิด้านวิชาการ
รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา

คุณวุฒิด้านการศึกษา
ปริญญาตรี: วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: M.Eng. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan
ปริญญาเอก: Ph.D. (Civil Engineering) University of Tokyo, Japan

คุณวุฒิด้านการประกอบวิชาชีพ
วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วย. 1800

คุณวุฒิด้านงานวิจัย
เมธีวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ตำแหน่งในองค์กรวิศวกรรม

 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา สภาวิศวกร
 • อนุกรรมการบริหารสภาวิศวกร สมัยที่ 5
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ วสท.
 • ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 • กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ วสท.
 • อนุกรรมการสาขาแผ่นดินไหวและแรงลม วสท.
 • ประธานคณะทำงานและบรรณาธิการ โยธาสาร
ตำแหน่งงานในการประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกรอาวุโสบริษัทนอร์ซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาบริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
ผลงานวิชาการและภาคปฏิบัติ
 • เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์ในต่างประเทศมากกว่า 63 เรื่อง
 • เขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในประเทศมากกว่า 300 เรื่อง
 • แต่งตำราภาษาอังกฤษ Nonlinear mechanics of Reinforced Concrete, 721 หน้า, Spon Press
 • แต่งตำราภาษาไทย 15 เล่ม
 • เป็นวิทยากรสอนและบรรยายให้ความรู้ทางด้านงานออกแบบโครงสร้าง/คอนกรีต/แผ่นดินไหวมากกว่า 30 หลักสูตรที่ วสท.
 • ผลงานการออกแบบโครงสร้างอาคาร สะพานและทางยกระดับ และโครงสร้างพิเศษในและนอกประเทศมากกว่า 60 โครงการ
 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางการออกแบบโครงสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านโครงสร้าง แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และคอนกรีตมากกว่า 12 โครงการ

หนังสือชุดตระกูล AP-Series และ AP-special

หนังสือ AP-Series 55
   


หนังสือ AP-Special 55
    


หนังสือ AP-Series 56
    
 
หนังสือ AP-Special 56
apspecial05 vol1 260x357 apspecial06 vol2 260x357 APspecial 7 260x357 AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357
  
หนังสือ CECT-SEM 56
CECT-SEM-01
 

ค่าอบรม
 • ค่าอบรม 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ส่วนลด สำหรับสมาชิก AP-Series หรือ AP-Special สามารถใช้สิทธิ์ ลด 10% แต่ต้องชำระเงินก่อน 15 กันยายน  2556 เท่านั้น

                                                          DOWNLOAD ใบสมัครเข้าอบรมได้ที่นี่
  
สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • เอกสารประกอบการอบรม 2 เล่มคือ AP-SP-08 และ AP-SP-09
 • อาหารกลางวันแบบ บุฟเฟต์นานาชาติ 2 วัน
 • Break ชา-กาแฟ 4 มื้อ
 • ของว่าง ลูกอม คุ๊กกี้ น้ำดื่ม บริการตลอดเวลา
 • วุฒิบัตรเข้ารับการอบรม
 • DVD บันทึการอบรม (ส่งให้ในภายหลัง) 

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 คน สมัครก่อนได้ก่อน ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

  
ใบวุฒิบัตรที่จะได้รับในวันงาน 
certificate CECT-SEM-02

                                  คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

 

849374
ผู้เข้าชมวันนี้
78

Currently are 6 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top