Chokchai Consultant Co., Ltd.

เว็บไซต์ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก

บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด (Chokchai Consultant CO., LTD.) มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมให้แก่สังคม โดยบริษัทฯ เน้นการผลิตและจำหน่ายหนังสือ บทความ สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย วีดีโอคลิป บทความ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิศวกรรม ตลอดจนการจัดอบรม และงานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทได้จัดจำหน่ายหนังสือในเครือ AP-Series โดยตัวอย่างผลงานได้แก่

aps55 icon

     
  

 หนังสือชุด AP-Special'55


 
“หนังสือชุด AP-Special'55 พิมพ์เสร็จแล้ว พร้อมส่งให้แก่ผู้สั่งจอง”

หมายเหตุ
(1) หนังสือ AP001 และ AP001W มีเนื้อหาคล้ายกัน ต่างกันตรงที่ AP001 ใช้วิธีกำลังในการออกแบบฐานรากส่วน AP001W ใช้วิธีหน่วยแรงใช้งานในการออกแบบ
(2) หนังสือ AP-SP-04 โครงสร้างรับภัยพิบัติเปิดให้อ่านฟรีได้ในเว็บอยู่แล้วสำหรับสมาชิกของ AP-Special’55 แต่ถ้าท่านต้องการรูปเล่ม บริษัทก็มีจำหน่ายให้


APSpecial 57  หนังสือชุด AP-Special'57   

 
AP Special 57 ประกอบด้วย

AP-SP-10 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีคูณน้ำหนักและความต้านทาน

AP-SP-11 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้

AP-SP-12 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่เกิน 4 ชั้น (วิธีกำลัง)

AP-SP-14 การจำลองวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นสูง

AP-SP-16 การวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กและหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, SPCOL และ CSiCOLUMN

AP-SP-17 การออกแบบแก้ไขฐานราก ฐานรากรับแรงด้านข้าง และฐานรากรับเครื่องจักร

AP-SP-18 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOLUMN 1

AP-SP-19 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOLUMN 2

AP-SP-20 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOLUMN 3

AP-SP-10 260x357AP-SP-11 260x357AP-SP-12 260x357AP-SP-14 260x357AP-SP-16 260x357 

AP-SP-17 260x357 AP-SP-18 260x357 AP-SP-19 260x355 AP-SP-20 260x355

 

 

CECT sem 01 icon หนังสือประกอบการสัมมนา หรืออบรม CECT-SEM-56 และ DVDสื่อการสอน

 

 CECT-SEM-01:  การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบพื้นไร้คาน
ประกอบการสัมมนา “โครงสร้างเรื่องง่ายๆ สไตล์ ดร. อมร ตอนที่1” วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 โรงแรมวินเซอร์ สวีทซ์ 
DVD CECT SEM 01 front cover DVD CECT SEM 01 back cover DVD CECT SEM 01 disc
หนังสือประกอบการสัมมนา ปกหน้ากล่อง DVD  ปกหลังกล่อง DVD    แผ่น DVD
 หมายเหตุ   พร้อมจำหน่ายหนังสือ + DVD สำหรับเก็บเป็นคอลเล็คชั่นและเพื่อทบทวนสื่อการสอนของ ดร. อมร
 

CECT-SEM-02:  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS (พื้นฐาน+การประยุกต์ใช้งาน)  
AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 

 ใช้เอกสารประกอบการสัมมนา 2 เล่มคือ AP-SP-08 และ AP-SP-09
 AP-SP-08: การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1
 ทฤษฎี+การประยุกต์ใช้งานพื้นฐาน
 AP-SP-09: การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 2
 การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง 

 

        DVD CECT-SEM-02 cover DVD CECT-SEM-02 disc1 DVD CECT-SEM-02 disc2
ปกกล่อง DVD     แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 26 ตุลาคม 2556
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2 
วันที่ 27 ตุลาคม 2556

  CECT-SEM-03   การออกแบบบ้านเดี่ยว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และอาคารสูงไม่เกิน 4ชั้นอย่างง่าย รุ่นที่1
AP-SP-12 260x357 AP-SP-12 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่เกิน 4 ชั้น (วิธีกำลัง)

    DVD CECT-SEM-03 cover DVD CECT SEM 03 disc 1 DVD CECT SEM 03 disc 2
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 18 มกราคม 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2557

  CECT-SEM-02E  
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557
AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 AP-SP-08 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1
ทฤษฎีและการประยุกต์พื้นฐาน
AP-SP-09 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1
การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง 

DVD CECT-SEM-02E cover DVD CECT SEM 02E disc 1 DVD CECT SEM 02E disc 2 DVD CECT SEM 02E disc 3
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 3
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 

DOWNLOAD ใบสั่งซื้อหนังสือ AP-Series'56, AP-Special'56 และ CECT-SEM-56

 

  CECT-SEM-04       โครงการอบรม "การออกแบบแก้ไขฐานราก ฐานรากรับแรงด้านข้างและฐานรับเครื่องจักร” วันที่ 26-27 เมษายน 2557
AP-SP-17 260x357 AP-SP-17 การออกแบบแก้ไขฐานราก ฐานรากรับแรงด้านข้างและฐานรากรับเครื่องจักร

    DVD CECT-SEM-04 cover DVD CECT SEM 04 disc 1 DVD CECT SEM 03 disc 2
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 26 เมษายน 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2
วันที่ 27 เมษายน 2557

CECT-SEM-05          โครงการอบรม "การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 1” วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557
AP007 56 260x357 AP-SP-14 260x357 AP-007 การจำลองวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นสูง
AP-SP-14 การจำลองวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นสูง 

DVD CECT-SEM-05 cover DVD CECT SEM 02E disc 1 DVD CECT SEM 02E disc 2 DVD CECT SEM 02E disc 3
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2 
วันที่ 28 มิถุนายน 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 3
วันที่ 29 มิถุนายน 2557 

  CECT-SEM-06                              โครงการอบรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคสล. และหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, PCACOL และ CSiCOLUMN รุ่นที่ 1” วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557
AP-SP-16 260x357 AP-SP-16 การวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กและหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, PCACOL และ CSiCOLUMN

    DVD CECT-SEM-06 cover DVD CECT SEM 03 disc 1 DVD CECT SEM 03 disc 2
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 23 สิงหาคม 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2
วันที่ 24 สิงหาคม 2557

  


 SOON TO COME

AP-008
  AP008 56 260x357    การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านแผ่นดินไหว

(กำหนดเปิดตัว 2558)

AP-009
  AP009 260x357    การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน 
(พร้อมตัวอย่างประยุกต์ใช้งานการออกแบบต้านแผ่นดินไหว)

(กำหนดเปิดตัว 2558)


 

 
logo chokchai consultant 
ตารางรายการอบรม ประจำปี 2559

CECT-SEM-17     logo CECT SEM 17 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3
วันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 7, 8, 9 และ 10 กรกฎาคม 2559 
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-18     logo CECT SEM 18 การออกแบบโครงสร้างพื้น พื้นไร้คาน พื้นวางบนดิน และฐานรากรับแรงซับซ้อนด้วยโปรแกรม SAFE รุ่นที่ 3
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 23-25 กันยายน 2559 
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-19     logo CECT SEM 19 การออกแบบบ้านเดี่ยว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น อย่างง่าย รุ่นที่ 2
เสาร์-อาทิตย์ 26-27 พฤศจิกายน 2559 
เปิดรับสมัครแล้ว

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสืทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเวลา และสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม/ ทุกหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม

 

 
logo chokchai consultant
 
ตารางรายการอบรม ประจำปี 2558

CECT-SEM-10     logo CECT SEM 10 การออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงแนวดิ่ง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 27-28 กุมภาพันธ์, 1 มีนาคม 2558 
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-11     logo CECT SEM 10 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม SAP :
Module 1 Frame and Truss structures
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2-3 พฤษภาคม 2558 
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-12     logo CECT SEM 12 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว
วันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29-30-31 พฤษภาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-13     logo CECT SEM 13 การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างยากด้วยวิธีอย่างง่าย
เสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 สิงหาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-14     logo CECT SEM 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 2
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 10-12 กรกฎาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-15     logo CECT SEM 15 การอบรมเรื่อง การคำนวณออกแบบและแก้ไขงานฐานรากและการออกแบบเชิงพลศาสตร์สำหรับฐานรากรับเครื่องจักร รุ่นที่ 2
เสาร์-อาทิตย์ 8-9 สิงหาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-16     logo CECT SEM 16 การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบพื้นโพสต์เทนชันด้วยโปรแกรม SAFE รุ่นที่ 1
เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ 19-21 ธันวาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสืทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเวลา และสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม/ ทุกหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม

 

 
logo chokchai consultant
 
โครงการอบรมสัมมนา CECT-SEM-56/57 จัดโดย CECT

CECT-SEM-01     CECT sem 01 icon โครงการสัมมนา “โครงสร้างเรื่องง่ายสไตล์ ดร. อมร ตอนที่ 1” วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรม วินเซอร์ สวิทส์ สุขุมวิท 20  คลิกดูรายละเอียด
DVD และวุฒิบัตร งานสัมมนา จัดทำเสร็จแล้ว พร้อมจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
CECT-SEM-02        โครงการอบรม “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1”
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 คลิกดูรายละเอียด
จำนวนผู้เข้าอบรมเต็มทุกที่นั่ง ปิดรับสมัครค่ะ
หมายเหตุ 
1.หลักสูตรนี้ มี DVD และ วุฒิบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
2.สำหรับสมาชิก AP-Series และ AP-Special โปรดสมัครด่วนและชำระเงินก่อน 15 กันยายน เพื่อได้สิทธิ์ลด 10%
CECT-SEM-03 โครงการอบรม "การออกแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถวและอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้นอย่างง่าย" วันที่ 18-19 มกราคม 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-02E       โครงการอบรม “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง รุ่นที่ 2” วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-04       โครงการอบรม "การคำนวณออกแบบและแก้ไขงานฐานรากและการออกแบบเชิงพลศาสตร์สำหรับฐานรากรับเครื่องจักร รุ่นที่ 1" วันที่ 26-27 เมษายน 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-05       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-06       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคสล. และหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, PCACOL และ CSiCOLUMN รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-07       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (ASD) วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-08       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีตัวคูณความต้านทาน (LRFD) วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-09       การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1 วันที่ 18-21 ธค. 2557  เปิดรับสมัครแล้ว
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสืทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเวลา และสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม/ ทุกหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม

banner job Nov55

banner download ProfessionalEng

banner Eng program ad


 บทความ/มุมนักออกแบบ

1.

การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Progressive Collapse ในแผ่นพื้นไร้คาน

2.

การออกแบบเหล็กเสริมเบี่ยงแรง

3.

การออกแบบเหล็กหิ้วบริเวณรอยต่อระหว่างคานรองและคานหลัก

4.

การคืบตัวกับการสูญเสียการอัดแรงในคานคอนกรีตอัดแรง

5.

ตัวคูณลดกำลัง

6.

ค่า Elastic modulus ระยะยาวสำหรับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต

7.

รายละเอียดการเสริมเหล็กสำหรับต้านทานแผ่นดินไหว

8.

การคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฉบับที่ 49

9.

การเสริมเหล็กในข้อต่อคานเสาต้านทานแผ่นดินไหว

10.

การออกแบบข้อต่อคานเสาต้านทานแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง ตอน 2

11.

 

12.

ข้อระวังงานออกแบบการเสริมกำลังโครงสร้าง

13.

การประมาณขนาดหน้าตัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

14.

การตรวจสอบเสถียรภาพของโครงสร้างภายใต้แรงกระทำด้านข้าง

15.

การออกแบบเหล็กเสริมผิวคาน

16.

การออกแบบคานลึกตอน 1 เรื่องเหล็กเสริมรับโมเมนต์ดัด

17.

การออกแบบคานลึกตอน 2 เรื่องตัวอย่างการออกแบบ

18.

การออกแบบคานลึกตอน 3 จบ

19.

การวิเคราะห์และออกแบบเสาเข็มรับแรงด้านข้าง

20.

การวิเคราะห์พื้นหรือฐานรากแพ (mat foundation) ด้วยโปรแกรมไฟไนต์อิลีเมนต์

21.

การออกแบบอาคารให้กำแพงเฉือนรับแรงด้านข้างทั้งหมด

22.

การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์ ตอน 1

23.

การคำนวณปริมาณการเสริมเหล็กในขั้นต่ำฐานราก

24.

การออกแบบฐานรากรับเครื่องจักร

25.

มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวตัวใหม่ มยผ. 1302-52 ตอนที่ 1

26.

การคำนวณแก้ไขฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์
 
 การวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว

1.

พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหวและแนวทางการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

2.

หลักการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

3.

การคำนวณแรงแผ่นดินไหวตาม กฏกระทรวงฯ พ.ศ. 2550

4.

มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว มยผ. 1301-50

5.

รูปแบบโครงสร้าง

6.

การออกแบบแรงเฉือนและจุดต่อคาน-เสา

7.

การออกแบบกำแพงเฉือนต้านทานแผ่นดินไหว

8.

การออกแบบกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กให้มีความเหนียว (ฉบับ PowerPoint)

9.

การออกแบบอาคารโครงข้อแข็ง คสล. ต้านแผ่นดินไหว

10.

ตัวอย่างการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวระบบ Dual System

11.

การออกแบบฐานรากเสาเข็มรับแรงแผ่นดินไหว

12.

การออกแบบพื้นไร้คานต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1 หลักการออกแบบ

13.

การออกแบบพื้นไร้คานต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบ
 
 การคำนวณแก้ไขปัญหาฐานรากเยื้องศูนย์

1.

การคำนวณแก้ไขฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์

2.

รายการคำนวณสำหรับการแก้ไขฐานรากเยื้องศูนย์

3.

การคำนวณแก้ไขปัญหาฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์และหลักการแซมเสาเข็ม

4.

การออกแบฐานรากรับเสาเข็ม 3 ต้น

5.

การออกแบบฐานรากเสาเข็มที่ไร้ความสมมาตร

6.

การคำนวณแก้ไขฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์ 2 ต้น

7.

การแก้ไขปัญหาทางรากเยื้องศูนย์ด้วยการทำเป็นฐานรากร่วม

8.

การออกแบบฐานรากบนเสาเข็มที่โผล่เหนือดิน

9.

การคำนวณปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำในฐานราก

10.

10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว

11.

เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว

12.

เรื่องการวิเคราะห์และจำแนก 5 สาเหตุแห่งความเสียหายจากแผ่นดินไหว

13.

กฎ 4 ข้อการก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว

14.

แนวทางจัดการโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว

15.

บ้านไม้บ้านปูน บ้านแบบไหนปลอดภัยจากแผ่นดินไหวกว่ากัน

16.

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1

17.

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2

18.

ลักษณะของโครงสร้างที่เสี่ยงแผ่นดินไหว บทเรียนจากแผ่นดินไหวเชียงรายและเนปาล

19.

ข้อสังเกต 12 รูปแบบอาคารที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว
 
 การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากขั้นสูง

1.

วิศวกรรมธรณีเทคนิคเบื้องต้น

2.

วิศวกรรมฐานราก

3.

การออกแบบเหล็กเสริมในฐานราก

4.

การออกแบบแท่นหัวเข็มด้วยวิธี Strut-and-Tie Model

5.

การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากด้วยวิธี “คานบนฐานรากยืดหยุ่น”

6.

การวิเคราะห์และออกแบบ Mat foundation on ground

7.

การออกแบบฐานรากแพปูพรมบนเสาเข็ม

8.

การออกแบบฐานรากแพแบบแข็งเกร็งรองรับกำแพงเฉือน

9.

การวิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นและฐานรากแพด้วยโปรแกรม FEM

10.

ตัวอย่างการออกแบบฐานรากแพด้วยโปรแกรม FEM
 
ขออภัยในความไม่สะดวก

บริษัทฯ กำลังปรับปรุงส่วนของหนังสือ บทความ สื่อการเรียนการสอน

ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้

หลังจากปรับปรุงแล้ว บริษัทฯ จะรีบเผยแพร่เอกสารอีกครั้ง

     
  

 หนังสือชุด AP-Special'56


AP Special 56 ประกอบด้วย

   APspecial 7 260x357
AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357
 

ติดต่อ CHOKCHAI CONSULTANT

บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

 02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581

 090-078-8978 หรือ 081-398-2741

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
849329
ผู้เข้าชมวันนี้
33

Currently are 2 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top