Civil Engineering Consultant and Training Co., Ltd.

เว็บไซต์ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก

บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทรนนิ่งจำกัด (CECT CO., LTD.) มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิศวกรรม และมีพันธกิจที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมให้แก่สังคม โดยบริษัทฯ เน้นการผลิตและจำหน่ายหนังสือ บทความ สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย วีดีโอคลิป บทความ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิศวกรรม ตลอดจนการจัดอบรม และงานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทได้จัดจำหน่ายหนังสือในเครือ AP-Series โดยตัวอย่างผลงานได้แก่

aps55 icon

     
  

 หนังสือชุด AP-Special'55


 
“หนังสือชุด AP-Special'55 พิมพ์เสร็จแล้ว พร้อมส่งให้แก่ผู้สั่งจอง”

หมายเหตุ
(1) หนังสือ AP001 และ AP001W มีเนื้อหาคล้ายกัน ต่างกันตรงที่ AP001 ใช้วิธีกำลังในการออกแบบฐานรากส่วน AP001W ใช้วิธีหน่วยแรงใช้งานในการออกแบบ
(2) หนังสือ AP-SP-04 โครงสร้างรับภัยพิบัติเปิดให้อ่านฟรีได้ในเว็บอยู่แล้วสำหรับสมาชิกของ AP-Special’55 แต่ถ้าท่านต้องการรูปเล่ม บริษัทก็มีจำหน่ายให้


APSpecial 57  หนังสือชุด AP-Special'57   

 
AP Special 57 ประกอบด้วย

AP-SP-10 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีคูณน้ำหนักและความต้านทาน

AP-SP-11 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้

AP-SP-12 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่เกิน 4 ชั้น (วิธีกำลัง)

AP-SP-14 การจำลองวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นสูง

AP-SP-16 การวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กและหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, SPCOL และ CSiCOLUMN

AP-SP-17 การออกแบบแก้ไขฐานราก ฐานรากรับแรงด้านข้าง และฐานรากรับเครื่องจักร

AP-SP-18 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOLUMN 1

AP-SP-19 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOLUMN 2

AP-SP-20 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOLUMN 3

AP-SP-10 260x357AP-SP-11 260x357AP-SP-12 260x357AP-SP-14 260x357AP-SP-16 260x357 

AP-SP-17 260x357 AP-SP-18 260x357 AP-SP-19 260x355 AP-SP-20 260x355

 

 

CECT sem 01 icon หนังสือประกอบการสัมมนา หรืออบรม CECT-SEM-56 และ DVDสื่อการสอน

 

 CECT-SEM-01:  การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบพื้นไร้คาน
ประกอบการสัมมนา “โครงสร้างเรื่องง่ายๆ สไตล์ ดร. อมร ตอนที่1” วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 โรงแรมวินเซอร์ สวีทซ์ 
DVD CECT SEM 01 front cover DVD CECT SEM 01 back cover DVD CECT SEM 01 disc
หนังสือประกอบการสัมมนา ปกหน้ากล่อง DVD  ปกหลังกล่อง DVD    แผ่น DVD
 หมายเหตุ   พร้อมจำหน่ายหนังสือ + DVD สำหรับเก็บเป็นคอลเล็คชั่นและเพื่อทบทวนสื่อการสอนของ ดร. อมร
 

CECT-SEM-02:  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS (พื้นฐาน+การประยุกต์ใช้งาน)  
AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 

 ใช้เอกสารประกอบการสัมมนา 2 เล่มคือ AP-SP-08 และ AP-SP-09
 AP-SP-08: การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1
 ทฤษฎี+การประยุกต์ใช้งานพื้นฐาน
 AP-SP-09: การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 2
 การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง 

 

        DVD CECT-SEM-02 cover DVD CECT-SEM-02 disc1 DVD CECT-SEM-02 disc2
ปกกล่อง DVD     แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 26 ตุลาคม 2556
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2 
วันที่ 27 ตุลาคม 2556

  CECT-SEM-03   การออกแบบบ้านเดี่ยว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และอาคารสูงไม่เกิน 4ชั้นอย่างง่าย รุ่นที่1
AP-SP-12 260x357 AP-SP-12 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่เกิน 4 ชั้น (วิธีกำลัง)

    DVD CECT-SEM-03 cover DVD CECT SEM 03 disc 1 DVD CECT SEM 03 disc 2
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 18 มกราคม 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2557

  CECT-SEM-02E  
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557
AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 AP-SP-08 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1
ทฤษฎีและการประยุกต์พื้นฐาน
AP-SP-09 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1
การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง 

DVD CECT-SEM-02E cover DVD CECT SEM 02E disc 1 DVD CECT SEM 02E disc 2 DVD CECT SEM 02E disc 3
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 3
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 

DOWNLOAD ใบสั่งซื้อหนังสือ AP-Series'56, AP-Special'56 และ CECT-SEM-56

 

  CECT-SEM-04       โครงการอบรม "การออกแบบแก้ไขฐานราก ฐานรากรับแรงด้านข้างและฐานรับเครื่องจักร” วันที่ 26-27 เมษายน 2557
AP-SP-17 260x357 AP-SP-17 การออกแบบแก้ไขฐานราก ฐานรากรับแรงด้านข้างและฐานรากรับเครื่องจักร

    DVD CECT-SEM-04 cover DVD CECT SEM 04 disc 1 DVD CECT SEM 03 disc 2
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 26 เมษายน 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2
วันที่ 27 เมษายน 2557

CECT-SEM-05          โครงการอบรม "การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 1” วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557
AP007 56 260x357 AP-SP-14 260x357 AP-007 การจำลองวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นสูง
AP-SP-14 การจำลองวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นสูง 

DVD CECT-SEM-05 cover DVD CECT SEM 02E disc 1 DVD CECT SEM 02E disc 2 DVD CECT SEM 02E disc 3
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2 
วันที่ 28 มิถุนายน 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 3
วันที่ 29 มิถุนายน 2557 

  CECT-SEM-06                              โครงการอบรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคสล. และหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, PCACOL และ CSiCOLUMN รุ่นที่ 1” วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557
AP-SP-16 260x357 AP-SP-16 การวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กและหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, PCACOL และ CSiCOLUMN

    DVD CECT-SEM-06 cover DVD CECT SEM 03 disc 1 DVD CECT SEM 03 disc 2
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 23 สิงหาคม 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2
วันที่ 24 สิงหาคม 2557

  

สัมมนาฟรี

เรื่อง วิกฤติภัยพิบัติ และความเสียหายซ้ำซากในโครงสร้าง บทเรียนที่ต้องตระหนักและการแก้ไขบรรเทา

ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558   รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ตอนที่ 2 ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาโครงสร้างสาธารณะ
วันที่ 12 มิถุนายน 2558   รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

  


 SOON TO COME

AP-008
  AP008 56 260x357    การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านแผ่นดินไหว

(กำหนดเปิดตัว 2558)

AP-009
  AP009 260x357    การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน 
(พร้อมตัวอย่างประยุกต์ใช้งานการออกแบบต้านแผ่นดินไหว)

(กำหนดเปิดตัว 2558)


 

 
logo140x76
 
ตารางรายการอบรม ประจำปี 2558

CECT-SEM-10     logo CECT SEM 10 การออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงแนวดิ่ง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 27-28 กุมภาพันธ์, 1 มีนาคม 2558 
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-11     logo CECT SEM 10 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม SAP :
Module 1 Frame and Truss structures
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2-3 พฤษภาคม 2558 
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-12     logo CECT SEM 12 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว
วันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29-30-31 พฤษภาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-13     logo CECT SEM 13 การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างยากด้วยวิธีอย่างง่าย
เสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 สิงหาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-14     logo CECT SEM 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 2
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 10-12 กรกฎาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-15     logo CECT SEM 15 การอบรมเรื่อง การคำนวณออกแบบและแก้ไขงานฐานรากและการออกแบบเชิงพลศาสตร์สำหรับฐานรากรับเครื่องจักร รุ่นที่ 2
เสาร์-อาทิตย์ 8-9 สิงหาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-16       logo CECT SEM 16 การวิเคราะห์และออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง (พื้นโพสต์) ด้วยโปรแกรม SAFE 
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 11-13 กันยายน 2558

CECT-SEM-17       logo CECT SEM 17 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
ตุลาคม 2558

CECT-SEM-18       logo CECT SEM 18 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS 2013 ต้น-สูง
พฤศจิกายน 2558

CECT-SEM-19       logo CECT SEM 19 การออกแบบอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น
ธันวาคม 2558

CECT-SEM-20       logo CECT SEM 20 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม SAP:
Module 2 Plate and shell structures 
มกราคม 2559

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสืทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเวลา และสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม/ ทุกหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม

  

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมีประโยชน์ 
 TMA โครงการสัมมนา “Advanced Project Management” โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 สนใจรายละเอียดคลิกที่นี่
 kasembundit โครงการอบรม “โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : พื้นฐานการออกแบบ”
โดย ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 สนใจรายละเอียดคลิกที่นี่
 kasembundit โครงการอบรม “โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก : การประยุกต์และโครงสร้างพิเศษ”
โดย ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 สนใจรายละเอียดคลิกที่นี่

 

 
logo140x76
 
โครงการอบรมสัมมนา CECT-SEM-56/57 จัดโดย CECT

CECT-SEM-01     CECT sem 01 icon โครงการสัมมนา “โครงสร้างเรื่องง่ายสไตล์ ดร. อมร ตอนที่ 1” วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรม วินเซอร์ สวิทส์ สุขุมวิท 20  คลิกดูรายละเอียด
DVD และวุฒิบัตร งานสัมมนา จัดทำเสร็จแล้ว พร้อมจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
CECT-SEM-02        โครงการอบรม “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1”
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 คลิกดูรายละเอียด
จำนวนผู้เข้าอบรมเต็มทุกที่นั่ง ปิดรับสมัครค่ะ
หมายเหตุ 
1.หลักสูตรนี้ มี DVD และ วุฒิบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
2.สำหรับสมาชิก AP-Series และ AP-Special โปรดสมัครด่วนและชำระเงินก่อน 15 กันยายน เพื่อได้สิทธิ์ลด 10%
CECT-SEM-03 โครงการอบรม "การออกแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถวและอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้นอย่างง่าย" วันที่ 18-19 มกราคม 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-02E       โครงการอบรม “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง รุ่นที่ 2” วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-04       โครงการอบรม "การคำนวณออกแบบและแก้ไขงานฐานรากและการออกแบบเชิงพลศาสตร์สำหรับฐานรากรับเครื่องจักร รุ่นที่ 1" วันที่ 26-27 เมษายน 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-05       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-06       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคสล. และหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, PCACOL และ CSiCOLUMN รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-07       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (ASD) วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-08       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีตัวคูณความต้านทาน (LRFD) วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-09       การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1 วันที่ 18-21 ธค. 2557  เปิดรับสมัครแล้ว
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสืทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเวลา และสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม/ ทุกหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม

banner download ProfessionalEng

banner Eng program ad


NEW RELEASE
หนังสือ บทความ สื่อการเรียนการสอน มาใหม่

     
  

 หนังสือชุด AP-Special'56


AP Special 56 ประกอบด้วย

   APspecial 7 260x357
AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357
 

การเสริมกำลังเสาคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อชดเชยเหล็กปลอกที่หายไป โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

คอนกรีตวิทยาตอน 0 ความรู้พื้นฐานในงานคอนกรีต โดย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 15-16 การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 8 การออกแบบคานลึก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 12 การออกแบบรับแรงเฉือนเสียดทาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 3+4 การออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

ตัวอย่างการโมเด็ลโครงสร้างเชิงประกอบด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ตัวอย่างการโมเด็ลโครงสร้างเชิงประกอบด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

Read more →

ตัวอย่างการโมเด็ลเสาเข็มรับแรงทางข้างด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ตัวอย่างการโมเด็ลเสาเข็มรับแรงทางข้างด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

Read more →

การออกแบบฐานรากเสาเข็มต้านแผ่นดินไหว โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

การออกแบบฐานรากเสาเข็มต้านแผ่นดินไหว โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

กฎกระทรวง 2550 การรับน้ำหนัก ความต้านทานและความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารต้านแผ่นดินไหว โดย รศ.ดร. อมร พิมานมาศ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

กฎกระทรวง 2550 การรับน้ำหนัก ความต้านทานและความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารต้านแผ่นดินไหว โดย รศ.ดร. อมร พิมานมาศ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

การออกแบบจุดต่อคานเสา โดยรศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

การออกแบบจุดต่อคานเสา โดยรศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรงต้านแรงบิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรงต้านแรงบิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากแพ (Mat foundation) บนเสาเข็ม โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากแพ (Mat foundation) บนเสาเข็ม โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

CECT Academic Media วิดีโอสื่อการเรียนรู้ โครงการสัมมนา CECT-SEM-01 : โครงสร้างเรื่องง่ายๆ สไตล์ ดร. อมร Part 1

CECT Academic Media วิดีโอสื่อการเรียนรู้ โครงการสัมมนา CECT-SEM-01 : โครงสร้างเรื่องง่ายๆ สไตล์ ดร. อมร Part 1

Read more →

แนวทางการเขียนผลงานประกอบการยื่นเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

แนวทางการเขียนผลงานประกอบการยื่นเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

เทคนิคการเสริมกำลังองค์อาคารที่สำคัญในโครงสร้าง 14 วิธี (Strengthening Techniques for Critical members of Structure) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

เทคนิคการเสริมกำลังองค์อาคารที่สำคัญในโครงสร้าง 14 วิธี (Strengthening Techniques for Critical members of Structure) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การคำนวณออกแบบการเสริมเหล็กรับแรงเฉือนแนวดิ่งและแนวนอนในองค์อาคารคอนกรีตอัดแรง โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

การคำนวณออกแบบการเสริมเหล็กรับแรงเฉือนแนวดิ่งและแนวนอนในองค์อาคารคอนกรีตอัดแรง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การออกแบบเหล็กเสริมในฐานรากคอนกรีตเสริม เหล็ก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

การออกแบบเหล็กเสริมในฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

พบกับวารสาร Structures Today ฉบับปถมฤกษ์

พบกับวารสาร Structures Today ฉบับ ปถมฤกษ์ ซึ่งเป็นวารสารด้านวิศวกรรมโครงสร้างออนไลน์ ฉบับแรกของวงการวิศวกรรมไทย จัดทำโดยทีมงาน CECT

Read more →

แนวทางการออกแบบโครงสร้าง Externally posttensioned precast segmental viaduct

แนวทางการออกแบบโครงสร้าง Externally posttensioned precast segmental viaduct โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การออกแบบองค์อาคารสำเร็จรูปต้านแผ่นดินไหว โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

การออกแบบองค์อาคารสำเร็จรูปต้านแผ่นดินไหว โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การคำนวณออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (คำนวณมือ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

การคำนวณออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (คำนวณมือ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

คอนกรีตวิทยาตอน 3 น้ำและสารผสมเพิ่ม โดย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 11 การออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 14 การออกแบบเสายาว โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 7 การออกแบบองค์อาคารรับแรงบิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 2 ระบบโครงสร้าง น้ำหนักบรรทุกและการวิเคราะห์โครงสร้าง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ

Read more →

ตัวอย่างการโมเด็ลกำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ตัวอย่างการโมเด็ลกำแพงเฉือนด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

Read more →

ตัวอย่างการโมเด็ลโครงข้อแข็งด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ตัวอย่างการโมเด็ลโครงข้อแข็งด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

Read more →

การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวระบบ Dual System โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวระบบ Dual System โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

รูปแบบโครงสร้าง โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

รูปแบบโครงสร้าง โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

หลักการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว โดย รศ.ดร. อมร พิมานมาศ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

หลักการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว โดย รศ.ดร. อมร พิมานมาศ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรงต้านแรงเฉือน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรงต้านแรงเฉือน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การวิเคราะห์และออกแบบ Mat Foundation on Ground โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

การวิเคราะห์และออกแบบ Mat Foundation on Ground โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

วิศวกรรมธรณีเทคนิคเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

วิศวกรรมธรณีเทคนิคเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบพื้นและฐานรากด้วยโปรแกรม FEM โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบพื้นและฐานรากด้วยโปรแกรม FEM โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

เทคโนโลยีการวิเคราะห์และออกแบบสะพานคอนกรีตอัดแรง โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

Flipbook เทคโนโลยีการวิเคราะห์และออกแบบสะพานคอนกรีตอัดแรง โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

บทความ วิศวกรรมอาคารสูง เบริจ์ คาลิฟา โดย ดร. ประมีนทร์ นรชาญ

บทความ วิศวกรรมอาคารสูง เบริจ์ คาลิฟา โดย ดร. ประมีนทร์ นรชาญ ลงตีพิมพ์ในวารสาร Structures Today ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กค.-สค. 55

Read more →

Software Tips ตอนที่ 1 เรื่องการโก่งเดาะที่มองไม่เห็น โดย ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

คอลัมน์ประจำในวารสาร Structures Today ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

Read more →

การคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง ปี 2550 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

การคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงปี 2550 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การออกแบบและก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปชนิดดึงลวดอัดแรงภายนอก โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

การออกแบบและก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปชนิดดึงลวดอัดแรงภายนอก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรงรับแรงบิด โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรงรับแรงบิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

Software Tips ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ที่สมจริง โดยการปรับ Line diagram ของโครงสร้าง

Software Tips ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ที่สมจริง โดยการปรับ Line diagram ของโครงสร้าง โดย ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

Software Tips ตอนที่ 3 เรื่องการจำลอง Boundary Condition สำหรับเสาเข็มรับแรงด้านข้าง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Software Tips ตอนที่ 3 เรื่องการจำลอง Boundary Condition สำหรับเสาเข็มรับแรงด้านข้าง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

คอนกรีตวิทยาตอน 2 มวลรวม โดย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 10 การออกแบบพื้นทางเดียว โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 13-2 การคำนวณกราฟเสาอย่างง่าย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 6 การออกแบบองค์อาคารรับแรงเฉือน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 1 วัสดุในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

ตัวอย่างการโมเด็ลโครงถักด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ตัวอย่างการโมเด็ลโครงถักด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

Read more →

ตัวอย่างการโมเด็ลโครงสร้างพื้นทางเดียวด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ตัวอย่างการโมเด็ลโครงสร้างพื้นทางเดียวด้วยโปรแกรม ETABS โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ และ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

Read more →

การออกแบบกำแพงเฉือนต้านแผ่นดินไหว โดยรศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

การออกแบบกำแพงเฉือนต้านแผ่นดินไหว โดยรศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ 1301-50 โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ 1301-50 โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ, ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

รายการคำนวณการเสริมกำลังคอร์เบลด้วยแผ่นไฟเบอร์ด้วยวิธี Strut-and-tie โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

รายการคำนวณการเสริมกำลังคอร์เบลด้วยแผ่นไฟเบอร์ด้วยวิธี Strut-and-tie โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

หนังสือมาใหม่ AP-SP-07 แนวทางการออกแบบ การประเมินและการเสริมกำลังอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหวในประเทศไทย โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

หนังสือมาใหม่ AP-SP-07 แนวทางการออกแบบ การประเมินและการเสริมกำลังอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหวในประเทศไทย โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การวิเคราะห์และออกแบบพื้นและฐานรากด้วยโปรแกรม FEM โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

การวิเคราะห์และออกแบบพื้นและฐานรากด้วยโปรแกรม FEM โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหว โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหว โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากด้วยวิธีคานบนฐานรากยืดหยุ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากด้วยวิธีคานบนฐานรากยืดหยุ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

เอกสารการคำนวณออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (การคำนวณด้วยมือ)

เอกสารการคำนวณออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (การคำนวณด้วยมือ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

แนวทางการออกแบบกำแพงคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับประเภทการออกแบบ ง ตาม มยผ. 1302 โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

แนวทางการออกแบบกำแพงคอนกรีตเสริม เหล็กสำหรับประเภทการออกแบบ ง ตาม มยผ. 1302 โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

Flipbook เอกสารประกอบสัมมนางานวิศวกรรมแห่งชาติ ปี2555 ของ รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

1.เทคนิคการออกแบบอาคารสูงต้านแผ่นดินไหว 2.โครงสร้างอาคารรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม 3.ความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย

Read more →

การคำนวณหน่วยแรงรวม โดย ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

Flipbook การคำนวณหน่วยแรงรวม โดย ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

Read more →

ตัวอย่างเอกสารผลงานเพื่อการเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา (โครงการที่3)

ตัวอย่างเอกสารผลงานเพื่อการเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา โครงการที่ 3

Read more →

บทความ T.Y. Lin กับสะพาน The Ruck-A-Chuky Bridge โดย ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

บทความ T.Y. Lin กับสะพาน The Ruck-A- Chuky Bridge โดย ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ลงตีพมพ์ในวารสาร Structures Today ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กค.-สค.55

Read more →

ตัวอย่างเอกสารผลงานเพื่อการเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา โครงการที่ 2

ตัวอย่างเอกสารผลงานเพื่อการเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา โครงการที่ 2

Read more →

แนวทางการออกแบบสะพานต้านแผ่นดินไหว โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

แนวทางการออกแบบสะพานต้านแผ่นดินไหว โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

คอนกรีตวิทยาตอน 1 ซีเมนต์ ปฏิกิริยาของซีเมนต์ และชนิดของซีเมนต์ โดย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 9 การออกแบบแรงยึดหน่วง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 13-1 การออกแบบเสาสั้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

RC บทที่ 5 การออกแบบคานต่อเนื่อง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงของโครงสร้างอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารควรทราบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงของโครงสร้างอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารควรทราบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

หลักเกณฑ์ คำแนะนำและขั้นตอนในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการสภาวิศวกร

หลักเกณฑ์ คำแนะนำและขั้นตอนในการยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการสภาวิศวกร

Read more →

วิศวกรรมฐานราก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

วิศวกรรมฐานราก โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากแพรองรับกำแพงเฉือน โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากแพรองรับกำแพงเฉือน โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

การออกแบบแท่นหัวเข็มด้วยวิธี Strut and Tie Model โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

การออกแบบแท่นหัวเข็มด้วยวิธี Strut and Tie Model โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน

Read more →

การคำนวณเหล็กเสริมที่บริเวณปลายยึดขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

การคำนวณเหล็กเสริมที่บริเวณปลายยึดขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

แนวทางการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงเบื้องต้น โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

แนวทางการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การประเมิน การตรวจสอบ การซ่อมแซมและการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

การประเมิน การตรวจสอบ การซ่อมแซมและการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

AP-MS-01 หลักการเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1 เหล็กเสริมในเสา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

AP-MS-01 หลักการเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1 เหล็กเสริมในเสา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

บทความมุมนักออกแบบตอนที่ 31 เรื่องโมเมนต์สถิตกับการ cross check รายการคำนวณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

บทความมุมนักออกแบบตอนที่ 31 เรื่องโมเมนต์สถิตกับการ cross check รายการคำนวณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

มุมนักออกแบบ เรื่องทฤษฎีแรงเฉือนเสียดทาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

มุมนักออกแบบตอนที่ 30 เรื่องทฤษฎีแรงเฉือนเสียดทาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

ตัวอย่างเอกสารผลงานการเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาโครงการที่ 1

ตัวอย่างเอกสารผลงานการเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาโครงการที่ 1

Read more →

การวิเคราะห์อาคารสูงภายใต้แรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์ รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

การวิเคราะห์อาคารสูงภายใต้แรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

แนวทางการออกแบบอาคารต้านสึนามิ โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

การอบรมเรื่องการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวและสึนามิ

Read more →

SER ตอนที่ 1 ทบทวนความรู้โครงสร้างเพื่อเตรียมสอบเลื่อนระดับโดยทีมงาน CECT

คอลัมน์ประจำ Structural Exam Reviews - SER ตอนที่ 1 ทบทวนความรู้โครงสร้างเพื่อเตรียมสอบเลื่อนระดับโดยทีมงาน CECT

Read more →

หนังสือมาใหม่ AP-Special 4 แนวทางการออกแบบอาคารต้านภัยพิบัติ โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

หนังสือมาใหม่ AP-Special 4 แนวทางการออกแบบอาคารต้านภัยพิบัติ โดย รศ. ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

การคำนวณการสูญเสียแรงดึงในลวดอัดแรง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

การคำนวณการสูญเสียแรงดึงในลวดอัดแรง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ

Read more →

วิศวกรรมโครงสร้างกับการรับมือน้ำท่วม

Download ฟรี หนังสือวิศวกรรมโครงสร้างกับการรับมือน้ำท่วม

Download ฟรี →

เทคนิคการคำนวณออกแบบงานเสริมกำลังโครงสร้างด้วยแผ่น CFRP

Flipbook เทคนิคการคำนวณออกแบบงานเสริมกำลังโครงสร้างด้วยแผ่น CFRP

Read more →

ติดต่อ CECT

บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด (CECT)

 02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581

 090-078-8978 หรือ 081-398-2741

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
435369
ผู้เข้าชมวันนี้
279

Currently are 3 guests and no members online

CONTACT US

 บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top