Chokchai Consultant Co., Ltd.

เว็บไซต์ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวก

บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด (Chokchai Consultant CO., LTD.) มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมให้แก่สังคม โดยบริษัทฯ เน้นการผลิตและจำหน่ายหนังสือ บทความ สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย วีดีโอคลิป บทความ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิศวกรรม ตลอดจนการจัดอบรม และงานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทได้จัดจำหน่ายหนังสือในเครือ AP-Series โดยตัวอย่างผลงานได้แก่

aps55 icon

     
  

 หนังสือชุด AP-Special'55


 
“หนังสือชุด AP-Special'55 พิมพ์เสร็จแล้ว พร้อมส่งให้แก่ผู้สั่งจอง”

หมายเหตุ
(1) หนังสือ AP001 และ AP001W มีเนื้อหาคล้ายกัน ต่างกันตรงที่ AP001 ใช้วิธีกำลังในการออกแบบฐานรากส่วน AP001W ใช้วิธีหน่วยแรงใช้งานในการออกแบบ
(2) หนังสือ AP-SP-04 โครงสร้างรับภัยพิบัติเปิดให้อ่านฟรีได้ในเว็บอยู่แล้วสำหรับสมาชิกของ AP-Special’55 แต่ถ้าท่านต้องการรูปเล่ม บริษัทก็มีจำหน่ายให้


APSpecial 57  หนังสือชุด AP-Special'57   

 
AP Special 57 ประกอบด้วย

AP-SP-10 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีคูณน้ำหนักและความต้านทาน

AP-SP-11 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้

AP-SP-12 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่เกิน 4 ชั้น (วิธีกำลัง)

AP-SP-14 การจำลองวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นสูง

AP-SP-16 การวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กและหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, SPCOL และ CSiCOLUMN

AP-SP-17 การออกแบบแก้ไขฐานราก ฐานรากรับแรงด้านข้าง และฐานรากรับเครื่องจักร

AP-SP-18 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOLUMN 1

AP-SP-19 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOLUMN 2

AP-SP-20 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว VOLUMN 3

AP-SP-10 260x357AP-SP-11 260x357AP-SP-12 260x357AP-SP-14 260x357AP-SP-16 260x357 

AP-SP-17 260x357 AP-SP-18 260x357 AP-SP-19 260x355 AP-SP-20 260x355

 

 

CECT sem 01 icon หนังสือประกอบการสัมมนา หรืออบรม CECT-SEM-56 และ DVDสื่อการสอน

 

 CECT-SEM-01:  การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบพื้นไร้คาน
ประกอบการสัมมนา “โครงสร้างเรื่องง่ายๆ สไตล์ ดร. อมร ตอนที่1” วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 โรงแรมวินเซอร์ สวีทซ์ 
DVD CECT SEM 01 front cover DVD CECT SEM 01 back cover DVD CECT SEM 01 disc
หนังสือประกอบการสัมมนา ปกหน้ากล่อง DVD  ปกหลังกล่อง DVD    แผ่น DVD
 หมายเหตุ   พร้อมจำหน่ายหนังสือ + DVD สำหรับเก็บเป็นคอลเล็คชั่นและเพื่อทบทวนสื่อการสอนของ ดร. อมร
 

CECT-SEM-02:  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS (พื้นฐาน+การประยุกต์ใช้งาน)  
AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 

 ใช้เอกสารประกอบการสัมมนา 2 เล่มคือ AP-SP-08 และ AP-SP-09
 AP-SP-08: การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1
 ทฤษฎี+การประยุกต์ใช้งานพื้นฐาน
 AP-SP-09: การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 2
 การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง 

 

        DVD CECT-SEM-02 cover DVD CECT-SEM-02 disc1 DVD CECT-SEM-02 disc2
ปกกล่อง DVD     แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 26 ตุลาคม 2556
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2 
วันที่ 27 ตุลาคม 2556

  CECT-SEM-03   การออกแบบบ้านเดี่ยว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และอาคารสูงไม่เกิน 4ชั้นอย่างง่าย รุ่นที่1
AP-SP-12 260x357 AP-SP-12 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่เกิน 4 ชั้น (วิธีกำลัง)

    DVD CECT-SEM-03 cover DVD CECT SEM 03 disc 1 DVD CECT SEM 03 disc 2
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 18 มกราคม 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2557

  CECT-SEM-02E  
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557
AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357 AP-SP-08 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1
ทฤษฎีและการประยุกต์พื้นฐาน
AP-SP-09 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS VOLUME 1
การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง 

DVD CECT-SEM-02E cover DVD CECT SEM 02E disc 1 DVD CECT SEM 02E disc 2 DVD CECT SEM 02E disc 3
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 3
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 

DOWNLOAD ใบสั่งซื้อหนังสือ AP-Series'56, AP-Special'56 และ CECT-SEM-56

 

  CECT-SEM-04       โครงการอบรม "การออกแบบแก้ไขฐานราก ฐานรากรับแรงด้านข้างและฐานรับเครื่องจักร” วันที่ 26-27 เมษายน 2557
AP-SP-17 260x357 AP-SP-17 การออกแบบแก้ไขฐานราก ฐานรากรับแรงด้านข้างและฐานรากรับเครื่องจักร

    DVD CECT-SEM-04 cover DVD CECT SEM 04 disc 1 DVD CECT SEM 03 disc 2
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 26 เมษายน 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2
วันที่ 27 เมษายน 2557

CECT-SEM-05          โครงการอบรม "การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 1” วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557
AP007 56 260x357 AP-SP-14 260x357 AP-007 การจำลองวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นสูง
AP-SP-14 การจำลองวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นสูง 

DVD CECT-SEM-05 cover DVD CECT SEM 02E disc 1 DVD CECT SEM 02E disc 2 DVD CECT SEM 02E disc 3
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2 
วันที่ 28 มิถุนายน 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 3
วันที่ 29 มิถุนายน 2557 

  CECT-SEM-06                              โครงการอบรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคสล. และหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, PCACOL และ CSiCOLUMN รุ่นที่ 1” วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557
AP-SP-16 260x357 AP-SP-16 การวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กและหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, PCACOL และ CSiCOLUMN

    DVD CECT-SEM-06 cover DVD CECT SEM 03 disc 1 DVD CECT SEM 03 disc 2
ปกกล่อง DVD แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 1 
วันที่ 23 สิงหาคม 2557
แผ่น DVD บันทึกการอบรมแผ่นที่ 2
วันที่ 24 สิงหาคม 2557

  


 SOON TO COME

AP-008
  AP008 56 260x357    การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านแผ่นดินไหว

(กำหนดเปิดตัว 2558)

AP-009
  AP009 260x357    การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน 
(พร้อมตัวอย่างประยุกต์ใช้งานการออกแบบต้านแผ่นดินไหว)

(กำหนดเปิดตัว 2558)


 

 
logo chokchai consultant 
ตารางรายการอบรม ประจำปี 2559

CECT-SEM-17     logo CECT SEM 17 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3
วันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 7, 8, 9 และ 10 กรกฎาคม 2559 
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-18     logo CECT SEM 18 การออกแบบโครงสร้างพื้น พื้นไร้คาน พื้นวางบนดิน และฐานรากรับแรงซับซ้อนด้วยโปรแกรม SAFE รุ่นที่ 3
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 23-25 กันยายน 2559 
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-19     logo CECT SEM 19 การออกแบบบ้านเดี่ยว ตึกแถว อาคารพาณิชย์และอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น อย่างง่าย รุ่นที่ 2
เสาร์-อาทิตย์ 26-27 พฤศจิกายน 2559 
เปิดรับสมัครแล้ว

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสืทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเวลา และสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม/ ทุกหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม

 

 
logo chokchai consultant
 
ตารางรายการอบรม ประจำปี 2558

CECT-SEM-10     logo CECT SEM 10 การออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงแนวดิ่ง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 27-28 กุมภาพันธ์, 1 มีนาคม 2558 
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-11     logo CECT SEM 10 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม SAP :
Module 1 Frame and Truss structures
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2-3 พฤษภาคม 2558 
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-12     logo CECT SEM 12 การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว
วันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29-30-31 พฤษภาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-13     logo CECT SEM 13 การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างยากด้วยวิธีอย่างง่าย
เสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 สิงหาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-14     logo CECT SEM 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 2
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 10-12 กรกฎาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-15     logo CECT SEM 15 การอบรมเรื่อง การคำนวณออกแบบและแก้ไขงานฐานรากและการออกแบบเชิงพลศาสตร์สำหรับฐานรากรับเครื่องจักร รุ่นที่ 2
เสาร์-อาทิตย์ 8-9 สิงหาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

CECT-SEM-16     logo CECT SEM 16 การอบรมเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบพื้นโพสต์เทนชันด้วยโปรแกรม SAFE รุ่นที่ 1
เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ 19-21 ธันวาคม 2558  
เปิดรับสมัครแล้ว

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสืทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเวลา และสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม/ ทุกหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม

 

 
logo chokchai consultant
 
โครงการอบรมสัมมนา CECT-SEM-56/57 จัดโดย CECT

CECT-SEM-01     CECT sem 01 icon โครงการสัมมนา “โครงสร้างเรื่องง่ายสไตล์ ดร. อมร ตอนที่ 1” วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรม วินเซอร์ สวิทส์ สุขุมวิท 20  คลิกดูรายละเอียด
DVD และวุฒิบัตร งานสัมมนา จัดทำเสร็จแล้ว พร้อมจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
CECT-SEM-02        โครงการอบรม “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1”
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 คลิกดูรายละเอียด
จำนวนผู้เข้าอบรมเต็มทุกที่นั่ง ปิดรับสมัครค่ะ
หมายเหตุ 
1.หลักสูตรนี้ มี DVD และ วุฒิบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
2.สำหรับสมาชิก AP-Series และ AP-Special โปรดสมัครด่วนและชำระเงินก่อน 15 กันยายน เพื่อได้สิทธิ์ลด 10%
CECT-SEM-03 โครงการอบรม "การออกแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถวและอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้นอย่างง่าย" วันที่ 18-19 มกราคม 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-02E       โครงการอบรม “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม ETABS อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง รุ่นที่ 2” วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-04       โครงการอบรม "การคำนวณออกแบบและแก้ไขงานฐานรากและการออกแบบเชิงพลศาสตร์สำหรับฐานรากรับเครื่องจักร รุ่นที่ 1" วันที่ 26-27 เมษายน 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-05       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแผ่นด้วยโปรแกรม SAFE ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-06       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดคสล. และหน้าตัดประกอบด้วยโปรแกรม Response 2000, PCACOL และ CSiCOLUMN รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-07       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (ASD) วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-08       การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีตัวคูณความต้านทาน (LRFD) วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
CECT-SEM-09       การออกแบบอาคารสูงปานกลาง 8-15 ชั้นรองรับแรงแนวดิ่ง แรงลม และแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1 วันที่ 18-21 ธค. 2557  เปิดรับสมัครแล้ว
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสืทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเวลา และสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม/ ทุกหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม

banner job Nov55

banner download ProfessionalEng

banner Eng program ad


 บทความ/มุมนักออกแบบ

1.

การทำรายละเอียดเหล็กเสริมเพื่อป้องกัน Progressive Collapse ในแผ่นพื้นไร้คาน

2.

การออกแบบเหล็กเสริมเบี่ยงแรง

3.

การออกแบบเหล็กหิ้วบริเวณรอยต่อระหว่างคานรองและคานหลัก

4.

การคืบตัวกับการสูญเสียการอัดแรงในคานคอนกรีตอัดแรง

5.

ตัวคูณลดกำลัง

6.

ค่า Elastic modulus ระยะยาวสำหรับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต

7.

รายละเอียดการเสริมเหล็กสำหรับต้านทานแผ่นดินไหว

8.

การคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฉบับที่ 49

9.

การเสริมเหล็กในข้อต่อคานเสาต้านทานแผ่นดินไหว

10.

การออกแบบข้อต่อคานเสาต้านทานแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง ตอน 2

11.

 

12.

ข้อระวังงานออกแบบการเสริมกำลังโครงสร้าง

13.

การประมาณขนาดหน้าตัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

14.

การตรวจสอบเสถียรภาพของโครงสร้างภายใต้แรงกระทำด้านข้าง

15.

การออกแบบเหล็กเสริมผิวคาน

16.

การออกแบบคานลึกตอน 1 เรื่องเหล็กเสริมรับโมเมนต์ดัด

17.

การออกแบบคานลึกตอน 2 เรื่องตัวอย่างการออกแบบ

18.

การออกแบบคานลึกตอน 3 จบ

19.

การวิเคราะห์และออกแบบเสาเข็มรับแรงด้านข้าง

20.

การวิเคราะห์พื้นหรือฐานรากแพ (mat foundation) ด้วยโปรแกรมไฟไนต์อิลีเมนต์

21.

การออกแบบอาคารให้กำแพงเฉือนรับแรงด้านข้างทั้งหมด

22.

การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์ ตอน 1

23.

การคำนวณปริมาณการเสริมเหล็กในขั้นต่ำฐานราก

24.

การออกแบบฐานรากรับเครื่องจักร

25.

มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวตัวใหม่ มยผ. 1302-52 ตอนที่ 1

26.

การคำนวณแก้ไขฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์
 
 การวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว

1.

พฤติกรรมของโครงข้อแข็งคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหวและแนวทางการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

2.

หลักการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

3.

การคำนวณแรงแผ่นดินไหวตาม กฏกระทรวงฯ พ.ศ. 2550

4.

มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว มยผ. 1301-50

5.

รูปแบบโครงสร้าง

6.

การออกแบบแรงเฉือนและจุดต่อคาน-เสา

7.

การออกแบบกำแพงเฉือนต้านทานแผ่นดินไหว

8.

การออกแบบกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กให้มีความเหนียว (ฉบับ PowerPoint)

9.

การออกแบบอาคารโครงข้อแข็ง คสล. ต้านแผ่นดินไหว

10.

ตัวอย่างการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวระบบ Dual System

11.

การออกแบบฐานรากเสาเข็มรับแรงแผ่นดินไหว

12.

การออกแบบพื้นไร้คานต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1 หลักการออกแบบ

13.

การออกแบบพื้นไร้คานต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบ
 
 การคำนวณแก้ไขปัญหาฐานรากเยื้องศูนย์

1.

การคำนวณแก้ไขฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์

2.

รายการคำนวณสำหรับการแก้ไขฐานรากเยื้องศูนย์

3.

การคำนวณแก้ไขปัญหาฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์และหลักการแซมเสาเข็ม

4.

การออกแบฐานรากรับเสาเข็ม 3 ต้น

5.

การออกแบบฐานรากเสาเข็มที่ไร้ความสมมาตร

6.

การคำนวณแก้ไขฐานรากเสาเข็มเยื้องศูนย์ 2 ต้น

7.

การแก้ไขปัญหาทางรากเยื้องศูนย์ด้วยการทำเป็นฐานรากร่วม

8.

การออกแบบฐานรากบนเสาเข็มที่โผล่เหนือดิน

9.

การคำนวณปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำในฐานราก

10.

10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว

11.

เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว

12.

เรื่องการวิเคราะห์และจำแนก 5 สาเหตุแห่งความเสียหายจากแผ่นดินไหว

13.

กฎ 4 ข้อการก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว

14.

แนวทางจัดการโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว

15.

บ้านไม้บ้านปูน บ้านแบบไหนปลอดภัยจากแผ่นดินไหวกว่ากัน

16.

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1

17.

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2

18.

ลักษณะของโครงสร้างที่เสี่ยงแผ่นดินไหว บทเรียนจากแผ่นดินไหวเชียงรายและเนปาล

19.

ข้อสังเกต 12 รูปแบบอาคารที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว
 
 การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากขั้นสูง

1.

วิศวกรรมธรณีเทคนิคเบื้องต้น

2.

วิศวกรรมฐานราก

3.

การออกแบบเหล็กเสริมในฐานราก

4.

การออกแบบแท่นหัวเข็มด้วยวิธี Strut-and-Tie Model

5.

การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากด้วยวิธี “คานบนฐานรากยืดหยุ่น”

6.

การวิเคราะห์และออกแบบ Mat foundation on ground

7.

การออกแบบฐานรากแพปูพรมบนเสาเข็ม

8.

การออกแบบฐานรากแพแบบแข็งเกร็งรองรับกำแพงเฉือน

9.

การวิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นและฐานรากแพด้วยโปรแกรม FEM

10.

ตัวอย่างการออกแบบฐานรากแพด้วยโปรแกรม FEM
 
ขออภัยในความไม่สะดวก

บริษัทฯ กำลังปรับปรุงส่วนของหนังสือ บทความ สื่อการเรียนการสอน

ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้

หลังจากปรับปรุงแล้ว บริษัทฯ จะรีบเผยแพร่เอกสารอีกครั้ง

     
  

 หนังสือชุด AP-Special'56


AP Special 56 ประกอบด้วย

   APspecial 7 260x357
AP-SP-08 260x357 AP-SP-09 260x357
 

ติดต่อ CHOKCHAI CONSULTANT

บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

 02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581

 090-078-8978 หรือ 081-398-2741

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
856429
ผู้เข้าชมวันนี้
37

Currently are one guest and no members online

CONTACT US

 บริษัท โชคชัย คอนซัลแตนท์ จำกัด

  02-530-1803 Fax: 02-933-2634, 02-935-9581
  090-078-8978 หรือ 081-398-2741 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.cect.co.th

 
Scroll to Top